Serving the Greater Area of
Chattanooga, TN

Why Title Insurance Vietnamese

Coâng ty baûo hieåm baèng khoaùn Stewart
Baûo veä söï ñaàu tö ñòa oâác cuûa mình

Thoâng thöôøng caên nhaø cuûa quí vò laø moät taøi saûn ñaàu tö lôùn nhaát maø quí vò theå hieän. Khi quí vò mua moät caên nhaø, quí vò seõ phaûi mua caùc loaïi baûo hieåm khaùc nhau ñeå baûo veä caên nhaø vaø taøi saûn caù nhaân cuûa mình. Baûo hieåm gia cö hay coøn goïi laø baûo hieåm tai öông laø loaïi baûo hieåm khi nhaø bò hoûa hoaïn, hö haïi, troäm caép, hoaëc gioù baõo laøm cho thieät haïi. Baûo hieåm luït loäi laø loaïi baûo hieåm baûo veä nhaø khi bò nöôùc luït. Ngoaøi ra coù moät loaïi baûo hieåm ñaëc bieät goïi laø baûo hieåm baèng khoaùn ñaây laø loaïi baûo hieåm phoøng ngöøa söï baát traéc veà baèng khoaùn bò aån daáu vaø coù theå ñe doïa söï ñaàu tö taøi chaùnh veà ñòa oác cuûa quí vò.

Baûo veä cho ñaàu tö lôùn nhaát cuûa quí vò.

Baûo hieåm baèng khoaùn khoâng ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán nhö nhöõng loaïi baûo hieåm khaùc veà nhaø cöûa, daàu vaäy cuõng raát laø quan troïng. Quí vò caàn bieát khi mua nhaø, thay vì mua ñích thöïc moät toøa nhaø hay moät mieáng ñaát, thaät ra quyù vò mua baèng khoaùn cuûa ñòa oác ñoù, töùc laø quyeàn ñöôc chieám cöù vaø söû duïng khoaûng khoâng gian vaø khoaûng ñaát cuûa caên nhaø. Baèng khoaùn naøy coù khi bò giôùi haïn bôûi nhöõng quyeàn haïn vaø ñoøi hoûi cuûa nhöõng ngöôøi khaùc. Ñieàu naøy coù theå seõ giôùi haïn chuùng ta trong vieäc söû duïng vaø taän höôûng ñòa oác ñoù, vaø cuõng coù theå laøm chuùng ta thieät haïi veà taøi chaùnh nöõa. Baûo hieåm baèng khoaùn seõ baûo veä ñeå traùnh nhöõng khoù khaên baát traéc naøy xaûy ra.
Caùc loaïi baûo hieåm nhaø cöûa khaùc chuù troïng vaøo nhöõng bieán coá coù theå seõ xaûy ra cho caên nhaø trong töông lai vì vaäy phaûi traû leä phí cho moãi naêm. Trong khi ñoù baûo hieåm baèng khoaùn chuù troïng ñeán caùc söï vieäc thieät haïi hay maát maùt veà chuû quyeàn ñaõ xaûy ra neân chæ caàn mua vaø traû tieàn leä phí cho moät laàn.

Coù hai loaïi baûo hieåm baèng khoaùn laøm lôïi cho quyù vò theo hai caùch

Coù hai loaïi baûo hieåm baèng khoaùn caên baûn:

 • Moät loaïi baûo veä coâng ty taøi trôï ñòa oác hoaëc chuû nôï.
 • Moät loaïi baûo hieåm cho chuû nhaø

Haàu heát caùc coâng ty cho möôïn tieàn mua nhaø ñoøi hoûi ngöôøi mua phaûi coù baûo hieåm ñeå coù theå baûo veä taøi saûn ñaàu tö ñòa oác cuûa hoï, nhö hoï ñoøi hoûi phaûi mua baûo hieåm hoûa hoaïïn hay caùc loaïi baûo hieåm khaùc ñeå baûo veä söï ñaàu tö cuûa hoï. Khi chuùng ta coù baûo hieåm baèng khoaùn, coâng ty cho möôïn tieàn saün saøng cung caáp tieàn cho chuùng ta mua nhaø, maëc daàu hoï ôû xa vaø khoâng bieát gì veà thò tröôøng ñòa oác ôû khu nhaø cuûa chuùng ta.
Baûo hieåm baèng khoaùn cho chuû nhaø tieáp tuïc coù giaù trò neáu ngöôøi mua baûo hieåm – hoaëc thöøa keá ï--vaãn coøn quyeàn haïn treân caên nhaø, ngay caû sau khi caên nhaø ñaõ baùn.
Tuøy theo luaät leä tieåu bang vaø taäp quaùn cuûa moãi ñòa phöông maø caên nhaø ñoù toïa laïc, chuùng ta coù theå traû theâm tieàn leä phí baûo hieåm cho baûo hieåm baèng khoaùn cuûa chuû nhaø hoaêc coù theå traû chung vaøo trong tieàn leä phí baûo hieåm baèng khoaùn cuûa coâng ty cho möôïn tieàn – thoâng thöôøng leä phí ít hôn – khi traû rieâng cho coâng ty möôïn tieàn. Ñoâi khi coù theå chia tieàn traû leä phí daøn xeáp thanh toaùn vôùi coâng ty cho möôïn tieàn.

Tieàn leä phí baûo hieåm thaät söï traû cho ñieàu gì?

Ñieåm quan troïng cuûa baûo hieåm baèng khoaùn laø chuù troïng ñeán vieäc loaïi boû caùc ruûi ro tröôùc khi baûo hieåm ñöôïc baùn ra. Ñieàu naøy giuùp quí vò laø ngöôøi mua baûo hieåm coù moät phöông phaùp baûo veä toát nhaát ñeå traùnh vieäc ngöôøi khaùc ñoøi quyeàn sôû höõu cuûa hoï vaø laøm toán keùm cho quí vò.
Ñieàu tröôùc tieân baûo hieåm baèng khoaùn laøm laø ñieàu tra caùc hoà sô thoå traïch coâng coäng coù lieân heä ñeán khu ñaát cuûa mình. Nhaân vieân chuyeân moân veà baèng khoaùn hoaëc luaät sö ñaïi dieän cho coâng ty baûo hieåm baèng khoaùn seõ ñieàu tra xem taøi saûn coù theå baûo hieåm ñöôïc hay khoâng. Caùc côù tích tìm ñöôïc seõ ñeå vaøo trong baûn baùo caùo ghi laïi taát caû nhöõng “khoù khaên quan troïng” cuûa baèng khoaùn. Thöôøng thì, caùc vaên kieän coù söï khoù khaên khoâng theå sang teân ñöôïc ñeàu seõ tìm thaáy trong hoà sô ñeå theo thöù töïï “daây chuyeàn” hoaëc trong quaù khöù ñaõ ñöôïc tìm thaáy vaø ghi chuù trong hoà sô. Caùc vaên kieän sau ñaây laø nhöõng thí duï cuûa caùc hoà sô gaêp khoù khaên nhö:

 • Vaên tö chuû quyeàn, di chuùc vaø quyõ uûy thaùc coù caùc töø ngöõ duøng khoâng ñuùng, hoaëc sai teân tuoåi.
 • Nhöõïng moùn nôï hoaëc tieàn taøi trôï ñòa oác coøn thieáu cuûa chuû tröôùc chöa traû, hoaëc aùn leänh cuûa toøa, hoaëc coù ngöôøi ñaõ caàm theá caên nhaø vì chuû nhaø thieáu thueá.
 • Bò ñoøi hoûi nhöôïng ñaát ñeå môû mang ñöôøng xaù caàu coáng cuûa chính phuû.
 • Ñang trong tröôøng hôïp bò kieän tuïng lieân heä ñeán caên nhaø vaø coù theå lieân luïy ñeán ngöôøi mua.
 • Coâng chöùng vieân chöùng nhaän giaáy tôø baát hôïp leä.

Qua söï ñieàu tra vaø söu taàm, nhöõng vaán ñeà traéc trôû veà chuû quyeàn seõ ñöôïc khaùm phaù vaø ñoâi khi coù theå söûa laïi cho ñuùng.
Daàu vaäy ngay caû coù tìm kieám kyõ löôõng ñeán möùc naøo ñoâi khi vaãn coù thieáu soùt vì coù nhöõng ñieàu traéc trôû bò aån giaáu.

Nhöõng ñieàu traéc trôû bò aån giaáu – söï baûo veä cuoái cuøng cuûa quí vò

Maëc daàu duøng caùc phöông phaùp tinh vi vaø chuyeân moân nhaát ñeå tìm toøi chuû quyeàn nhaø ñaát, ñoâi khi vaãn coù söï traéc trôû baát ngôø xaûy ra sau khi sang teân mua nhaø vaø keát quaû seõ laøm thieät haïi, toán keùm vaø phieàn toaùi. Caùc thí duï sau ñaây coù theå xaûy ra:

 • Giaû maïo chöõ kyù treân vaên töï chuû quyeàn, ñieàu naøy keå nhö laø nhaø vaãn chöa sang teân qua quí vò.
 • Thaân nhaân xa laï ôû ñaâu ñeán ñoøi laïi quyeàn sôû höõu cuûa caên nhaø vì hoï coøn quyeàn laøm chuû.
 • Giaáy tôø vaên kieän hôïp ñoàng laøm khoâng ñuùng thôøi haïn hoaëc coù söï uûy quyeàn giaû maïo.
 • Vaên kieän ñaêng kyù coâng coäng laøm sai.

Coù baûo hieåm baèng khoaùn seõ baûo veä taøi chaùnh trong nhöõng tröôøng hôïp treân vaø nhöõng ruûi ro baèng khoaùn khaùc. Coâng ty baûo hieåm baèng khoaùn seõ chòu toán phí tranh chaáp trong tröôøng hôïp bò kieän tuïng, vaø seõ laøm hoaøn haûo laïi baèng khoaùn cuûa quùi vò hoaëc boài thöôøng cho nhöõng khieáu naïi ñuùng lyù.Taát caû caùc toán phí naøy coâng ty baûo hieåm seõ chòu vaø quí vò chæ phaûi traû tieàn leä phí baûo hieåm coù moät laàn trong luùc sang teân nhaø ñaát.
Caên nhaø cuûa quí vò laø moät söï ñaàu tö quan troïng nhaát. Tröôùc khi laøm giaáy sang teân nhaø cöûa neân tìm hieåu theâm veà baûo hieåm baèng khoaùn ñeå ñöôïc baûo veä, vaø neân nhôù baûo veä nhaø ñaát cuûa mình baèng caùch mua baûo hieåm baèng khoaùn.

164