Môi trường

Tác Động Của Chúng Tôi đến Môi Trường

Tại Stewart, chúng tôi đầu tư học cách mở rộng nỗ lực của mình để ảnh hưởng tích cực đến môi trường và đặt ra các tiêu chuẩn cũng như mục tiêu phù hợp để theo dõi vấn đề này. Ủy ban Quản lý Môi trường (Environmental Management Committee, EMC) của chúng tôi, được thành lập vào 2022, đang phối hợp với ban lãnh đạo để thiết lập các mục tiêu cho công ty.

EMC sẽ tập trung vào các lĩnh vực sau:

  • Thu thập đánh giá toàn diện về tất cả các không gian thuộc sở hữu và cho thuê với mục tiêu báo cáo mọi thông tin môi trường sẵn có của những không gian này.
  • Đặt chuẩn cho phát thải carbon bằng không.
  • Hiểu rõ tác động của COVID-19 đối với việc sử dụng năng lượng, quản lý chất thải và phát thải khí nhà kính của công ty.

Với những điều này, Ủy ban Quản lý Môi trường sẽ có thể đưa ra các khuyến nghị để giảm tác động môi trường của công ty.

Thông Tin Sơ lược Những Kết Quả của Chúng Tôi về 2021

Ký điện tử cho phép chúng tôi tiết kiệm hơn 4,7 triệu tờ giấy. Dựa trên dữ liệu do nhà cung cấp của chúng tôi, Docusign® cung cấp.
Việc tái chế giấy của chúng tôi đã ngăn hơn 13.000 cây bị phá hủy. Dựa trên dữ liệu do nhà cung cấp của chúng tôi, Iron Mountain, cung cấp.

Cùng với nhà cung cấp được chứng nhận R2 của chúng tôi, việc Stewart quản lý quá trình xử lý tài sản công nghệ thông tin của chúng tôi dẫn đến kết quả là tất cả các tài sản đã xử lý được tái chế hoặc tái sử dụng.

2021 Bán Lại và Tái Chế. Màn hình LCD 34% bán lại 66% Tái chế. PC 77% bán lại 23% tái chế. Máy tính xách tay 48% bán lại 52% tái chế. Thiết bị mạng 19% bán lại 81% tái chế. Máy in 100% tái chế. Máy chủ 9% bán lại 91% tái chế. Giá đỡ máy chủ 100% tái chế.

Tổng số bãi chôn lấp tránh được: 21.208 lbs. | Số tiền thu được do tái sử dụng: 5.505 lbs. | Số tiền thu được do tái chế: 15.714 lbs.

Nhận Báo Cáo Đầy Đủ về Những Nỗ Lực của Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin về những nỗ lực môi trường, xã hội và quản trị của chúng tôi, hãy xem báo cáo ESG của chúng tôi.

Powered by