Môi trường

Tác Động Của Chúng Tôi đến Môi Trường

Tại Stewart, chúng tôi đầu tư học cách mở rộng nỗ lực của mình để ảnh hưởng tích cực đến môi trường và đặt ra các tiêu chuẩn cũng như mục tiêu phù hợp để theo dõi vấn đề này.

Stewart đã thành lập một Ủy ban Quản lý Môi trường vào năm 2022 làm việc để thiết lập các mục tiêu cho công ty cùng với lãnh đạo. Nhóm này chịu trách nhiệm:

  • Cung cấp đánh giá toàn diện về tất cả các không gian được sở hữu và thuê với mục tiêu báo cáo về tất cả các không gian có thông tin môi trường sẵn có
  • Đưa ra các khuyến nghị để giảm tác động môi trường của công ty
  • Thiết lập các mục tiêu để đạt được lượng carbon ròng bằng không
  • Đánh giá bất kỳ tác động kéo dài nào của COVID-19 đối với việc sử dụng năng lượng, quản lý chất thải và phát thải GHG của chúng ta

Thông Tin Sơ lược Những Kết Quả của Chúng Tôi về 2022

Ký điện tử cho phép chúng tôi tiết kiệm hơn 5,1 triệu tờ giấy. Dựa trên dữ liệu do nhà cung cấp của chúng tôi, Docusign® cung cấp.
Việc tái chế giấy của chúng tôi đã ngăn hơn 13.000 cây bị phá hủy. Dựa trên dữ liệu do nhà cung cấp của chúng tôi, Iron Mountain, cung cấp.

Cùng với nhà cung cấp được chứng nhận R2 của chúng tôi, việc Stewart quản lý quá trình xử lý tài sản công nghệ thông tin của chúng tôi dẫn đến kết quả là tất cả các tài sản đã xử lý được tái chế hoặc tái sử dụng.

1 Nhà cung cấp R2-certified được chứng nhận bởi Sustainable Electronics Recycling International và được đào tạo để đảm bảo rằng các thiết bị điện tử hết hạn sử dụng và các bộ phận của chúng được xử lý an toàn.

2 Dựa trên dữ liệu do nhà cung cấp của chúng tôi, CompuCycle® cung cấp.

Nhận Báo Cáo Đầy Đủ về Những Nỗ Lực của Chúng Tôi

Để biết thêm thông tin về các nỗ lực môi trường, xã hội và quản trị của chúng tôi, hãy xem Báo cáo bền vững của chúng tôi.

Powered by