Nhà cung cấp Bảo hiểm Quyền sở hữu Hàng đầu Toàn cầu

Hợp đồng Bảo hiểm Quyền sở hữu Có sẵn

Tính có sẵn của hợp đồng quyền sở hữu cụ thể đối với điều kiện thị trường địa phương và đặc điểm giao dịch. Nhiều thị trường mà chúng tôi có văn phòng địa phương cung cấp cả hợp đồng cho bất động sản nhà ở và thương mại. Ngoài các thị trường này, chúng tôi cung cấp hợp đồng cho bất động sản thương mại, trong đó sự ổn định về chính trị và pháp luật cho phép chúng tôi làm vậy và có thể truy cập hồ sơ đất đai của quốc gia.

Chủ sở hữu

Hợp đồng bảo hiểm chủ sở hữu bảo vệ quyền sở hữu của người được bảo hiểm trước những tổn thất phát sinh do một số loại khiếm khuyết về quyền sở hữu, quyền cầm giữ và quyền mang nợ chưa được phát hiện hoặc chưa biết đã tồn tại từ trước.

Người cho vay

Hợp đồng bảo hiểm người cho vay bảo vệ tính hợp lệ, mức độ ưu tiên và khả năng thực thi cho khoản thế chấp của người cho vay được bảo hiểm, cũng như bảo hiểm cho những tổn thất thực tế phát sinh do một số khiếm khuyết nhất định được bảo hiểm theo hợp đồng liên quan đến việc thế chấp.

Rủi ro Đơn lẻ

Bảo hiểm cho các khiếm khuyết về quyền sở hữu được xác định cụ thể thay vì toàn bộ các vấn đề được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm Chủ sở hữu. Vì chỉ bảo hiểm cho những khiếm khuyết cụ thể, nên phạm vi bảo hiểm có thể được sắp xếp với độ trễ tối thiểu, đồng thời ngôn từ hợp đồng được điều chỉnh cho phù hợp với khiếm khuyết cụ thể.

Khoảng trống Đăng ký

Bảo hiểm rủi ro của người được bảo hiểm trước các khiếu nại về việc không đăng ký hoặc can thiệp mà được đăng ký trong thời hạn khoảng trống giữa ngày nộp hồ sơ đăng ký và ngày cơ quan đăng ký đất đai đưa ra quyết định liên quan đến đăng ký. Bằng cách bảo hiểm rủi ro đăng ký trong thời hạn khoảng trống, hợp đồng cho phép giải ngân tiền sớm hơn, mang lại lợi ích rõ ràng cho dự án.

Global Advantage Title® (GAT)

Được điều chỉnh đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ trong giao dịch bất động sản xuyên biên giới, hợp đồng GAT là một loại hợp đồng bồi thường điều chỉnh bởi luật pháp Hoa Kỳ, áp dụng nhiều mức bảo hiểm giống nhau hoặc tương tự mà người Mỹ đã quen thuộc trong giao dịch ở Hoa Kỳ.

Chứng thực

Có nhiều loại chứng thực theo tiêu chuẩn của American Land Title Association® (ALTA®); tuy nhiên, một số loại chứng thực ALTA sẽ không được áp dụng trong giao dịch quốc tế.

Powered by