So sánh Hợp đồng Bảo hiểm ALTA

So sánh Hợp đồng bảo hiểm của Chủ sở hữu ALTA với Chủ sở hữu nhà

Stewart Title áp dụng nhiều mức bảo hiểm khác nhau cho khách hàng cư trú để bảo vệ quý vị. Phạm vi bảo hiểm theo Hợp đồng của Chủ sở hữu ALTA (hợp đồng bảo hiểm tiêu chuẩn) bảo hiểm cho quý vị trước những khiếm khuyết và sai sót thường gặp về lịch sử quyền sở hữu trong Hồ sơ Công khai cho đến ngày giờ chứng thư của quý vị được ghi vào Hồ sơ Công khai. Hợp đồng của Chủ sở hữu nhà ALTA áp dụng phạm vi bảo hiểm nâng cao và bảo vệ quý vị trước các vấn đề xuất hiện trong Hồ sơ Công khai và các mục không xuất hiện trong Hồ sơ Công khai, bao gồm một số vấn đề có thể xảy ra sau khi phát hành hợp đồng.

Có hai phiên bản hợp đồng bảo hiểm của Chủ sở hữu ALTA và Chủ sở hữu nhà tùy thuộc vào tiểu bang nơi có bất động sản của quý vị. Liên hệ với văn phòng Stewart Title tại địa phương của quý vị để xem loại nào áp dụng cho giao dịch của quý vị. Đọc thêm về những điểm khác nhau về phạm vi bảo hiểm giữa hai loại hợp đồng này ở bên dưới.

2021 So sánh Phạm vi Bảo hiểm

Hợp đồng của Chủ sở hữu Tiêu chuẩn và Hợp đồng của Chủ sở hữu nhà Nâng cao của ALTA

Bao gồm bảo hiểm không có chứng thực

Giả sử tuân thủ các yêu cầu thẩm định của Stewart Title để được phát hành hợp đồng hiện hành

Hợp đồng của Chủ sở hữu (tiêu chuẩn) 2021
Hợp đồng của Chủ sở hữu nhà 2021
Quyền sở hữu được trao khác với quy định trong Phụ lục A của hợp đồng
Giả mạo, gian lận, ép buộc, không đủ năng lực, không có năng lực hoặc mạo danh
Quyền cầm giữ hoặc quyền mang nợ đối với quyền sở hữu (ví dụ: thế chấp trước đó hoặc chứng thư ủy thác, quyền cầm giữ thuế của tiểu bang hoặc liên bang, quyền cầm giữ nhà chung cư hoặc hiệp hội chủ sở hữu nhà)
Tài liệu ảnh hưởng đến quyền sở hữu không được lập, ký kết, đóng dấu, xác nhận hoặc chuyển giao đúng cách
Ghi chép tài liệu bị lỗi
Khiếm khuyết về quyền sở hữu do công chứng trực tuyến từ xa không đúng cách, không thực hiện được những hành động cần thiết để lập tài liệu bằng chữ ký điện tử và bác bỏ chữ ký điện tử không hợp lệ
Quyền sở hữu không thể mua bán được
Không có quyền ra vào khu đất
Giao ước hạn chế giới hạn việc sử dụng khu đất
Bảo hiểm Khoảng trống (mở rộng phạm vi bảo hiểm từ lúc khóa sổ đến khi ghi chứng thư)
Thời gian
Bảo hiểm tiếp tục miễn là quý vị sở hữu tài sản
Hợp đồng bảo hiểm cho bất kỳ người nào thừa kế tài sản từ quý vị
Hợp đồng bảo hiểm cho người được ủy thác từ quỹ ủy thác lập kế hoạch di sản của quý vị, người nhận được chứng thư từ quý vị
Hợp đồng bảo hiểm cho bên liên kết nhận được chứng thư từ quý vị
Hợp đồng chỉ bảo hiểm cho bất động sản cư trú
Hợp đồng chỉ có thể được phát hành cho một thể nhân hoặc đơn vị lập kế hoạch di sản
Phạm vi Bảo hiểm Mở rộng
Các bên sở hữu tài sản không được Hồ sơ Công khai tiết lộ (ví dụ: người thuê, người chiếm hữu bất lợi)
*
Quyền xây cất không được ghi nhận ảnh hưởng đến tài sản
*
Tranh chấp về xâm phạm và vạch giới sẽ được công bố theo một khảo sát
*
Quyền cầm giữ không chấp hữu (quyền cầm giữ tài sản do chưa thanh toán cho hạng mục thi công)
*
Thuế hoặc các khoản áp phí đặc biệt không được Hồ sơ Công khai coi là quyền cầm giữ
*
Phạm vi Bảo hiểm Bổ sung
Quyền ra vào thực tế dành cho người đi bộ và phương tiện dựa trên quyền hợp pháp
*
Mất quyền sở hữu do vi phạm giao ước, điều kiện hoặc hạn chế trước đó
*
Áp dụng phạm vi bảo hiểm có giới hạn nếu quý vị không thể xin giấy phép xây dựng do hiện đang vi phạm pháp luật hoặc quy định về phân khu hoặc quý vị phải sửa lỗi vi phạm hiện có (có thể được khấu trừ)
*
Áp dụng phạm vi bảo hiểm có giới hạn nếu quý vị phải khắc phục hoặc dỡ bỏ một cấu trúc hiện có do được xây dựng mà không có giấy phép xây dựng phù hợp (có thể được khấu trừ)
*
Áp dụng phạm vi bảo hiểm có giới hạn nếu quý vị phải khắc phục hoặc dỡ bỏ cấu trúc hiện có do đang vi phạm luật hoặc quy định về phân vùng (có thể được khấu trừ)
*
Áp dụng phạm vi bảo hiểm có giới hạn nếu quý vị phải dỡ bỏ các cấu trúc hiện có nếu chúng lấn vào quyền xây cất hoặc đè lên khoảng lùi
*
Quý vị không thể sử dụng khu đất làm nơi ở cho một gia đình vì việc sử dụng như vậy vi phạm luật hoặc quy định về phân vùng hiện hành
*
Quý vị buộc phải dỡ bỏ các cấu trúc hiện hữu do chúng lấn vào quyền xây cất hoặc đè lên khoảng lùi
*
Thiệt hại đối với các công trình hiện hữu do việc thực hiện quyền sử dụng quyền xây cất hiện có ảnh hưởng đến khu đất
*
Thiệt hại đối với những công trình cải tạo hiện hữu do thực hiện quyền sử dụng bề mặt khu đất để khai thác hoặc phát triển khoáng chất, nước hay bất kỳ chất nào khác
*
Ai đó cố gắng thi hành một giao ước phân biệt đối xử
*
Thuế bổ sung do xây dựng trước hoặc thay đổi quyền sở hữu hoặc mục đích sử dụng
*
Tổn thất nếu nơi cư trú không nằm ở đúng địa chỉ đã nêu trong hợp đồng bảo hiểm
*
Thanh toán tiền thuê và chi phí chuyển nơi ở thay thế, nếu quý vị không thể sử dụng ngôi nhà do khiếu nại thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng
*
Tự động tăng số tiền hợp đồng lên đến 150% giá trị hợp đồng trong 5 năm
*
Phạm vi Bảo hiểm Hợp đồng Sau
Giả mạo hoặc mạo danh ảnh hưởng đến quyền sở hữu
*
Hợp đồng cho thuê, hợp đồng hoặc quyền chọn trái phép
*
Khiếu nại đòi quyền sở hữu
*
Quyền xây cất ảnh hưởng đến việc sử dụng khu đất của quý vị
*
Nhà của hàng xóm lấn chiếm vào đất của quý vị
*

*Không tính trong phạm vi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm nêu trên chỉ là ví dụ. Vui lòng tham khảo hợp đồng để biết phạm vi bảo hiểm thực tế liên quan đến giao dịch của quý vị. Cả hai hợp đồng xác định ở trên đều có thể có một số trường hợp ngoại lệ, loại trừ và điều kiện nhất định do Stewart Title Guaranty Company và American Land Title Association® quy định. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền của mình theo các hợp đồng khác nhau, hãy tìm lời khuyên về mặt pháp lý, thuế hoặc chuyên môn khác.

Nội dung này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

2006 So sánh Phạm vi Bảo hiểm

Hợp đồng của Chủ sở hữu Tiêu chuẩn và Hợp đồng của Chủ sở hữu nhà Nâng cao của ALTA

Bao gồm bảo hiểm không có chứng thực

Giả sử tuân thủ các yêu cầu thẩm định của Stewart Title để được phát hành hợp đồng hiện hành

Hợp đồng của Chủ sở hữu 2006
Hợp đồng của Chủ sở hữu nhà (2/3/10) Bản sửa đổi (12/2/13)
Rủi ro được Bảo hiểm
Bên thứ ba đòi lợi ích trong quyền sở hữu
Giả mạo, lừa đảo hoặc cưỡng chế trước đó mà ảnh hưởng đến quyền sở hữu
Quyền cầm giữ hoặc quyền mang nợ đối với quyền sở hữu (ví dụ: thế chấp trước đó hoặc chứng thư ủy thác, quyền cầm giữ thuế của tiểu bang hoặc liên bang, quyền cầm giữ nhà chung cư hoặc hiệp hội chủ sở hữu nhà)
Tài liệu được ký kết không đúng cách
Ghi chép tài liệu bị lỗi
Quyền sở hữu không thể mua bán được
Không có quyền ra vào khu đất
Giao ước hạn chế giới hạn việc sử dụng khu đất
Bảo hiểm Khoảng trống (mở rộng phạm vi bảo hiểm từ lúc khóa sổ đến khi ghi chứng thư)
Thời gian
Bảo hiểm tiếp tục miễn là quý vị sở hữu tài sản
Hợp đồng bảo hiểm cho bất kỳ người nào thừa kế tài sản từ quý vị
Hợp đồng bảo hiểm cho người được ủy thác của quỹ ủy thác quy hoạch di sản
Hợp đồng bảo hiểm cho người thụ hưởng ủy thác khi quý vị qua đời
Phạm vi Bảo hiểm Mở rộng
Các bên sở hữu tài sản không được Hồ sơ Công khai tiết lộ (ví dụ: người thuê, người chiếm hữu bất lợi)
*
Quyền xây cất không được ghi chép (ví dụ: quyền xây cất theo quy định) ảnh hưởng đến tài sản
*
Bao gồm bảo hiểm không có chứng thực
Thông tin xâm phạm sẽ được công bố theo một khảo sát
*
Quyền cầm giữ không chấp hữu (quyền cầm giữ tài sản do chưa thanh toán cho hạng mục thi công)
*
Thuế hoặc các khoản áp phí đặc biệt không được Hồ sơ Công khai coi là quyền cầm giữ
*
Phạm vi Bảo hiểm Bổ sung
Quyền ra vào thực tế dành cho người đi bộ và phương tiện dựa trên quyền hợp pháp
Quý vị phải khắc phục hoặc gỡ bỏ vi phạm hiện tại đối với các giao ước, điều kiện hoặc hạn chế nhất định
Khắc phục hoặc gỡ bỏ vi phạm hiện tại đối với các giao ước, điều kiện hoặc hạn chế nhất định
Mất quyền sở hữu do vi phạm giao ước, điều kiện hoặc hạn chế trước đó
Lên đến 10.000 đô la Mỹ nếu quý vị không thể xin giấy phép xây dựng do hiện đang vi phạm pháp luật hoặc quy định về phân khu hoặc quý vị phải sửa lỗi vi phạm hiện có (có thể được khấu trừ)
Lên đến 25.000 đô la Mỹ nếu quý vị phải khắc phục hoặc dỡ bỏ một cấu trúc hiện có do được xây dựng mà không có giấy phép xây dựng phù hợp (có thể được khấu trừ)
Lên đến 25.000 đô la Mỹ nếu quý vị phải khắc phục hoặc dỡ bỏ cấu trúc hiện có do đang vi phạm luật hoặc quy định về phân vùng (có thể được khấu trừ)
Lên đến 5.000đô la Mỹ nếu quý vị phải dỡ bỏ công trình hiện có do chúng lấn chiếm đất của hàng xóm (có thể được khấu trừ)
Không có khả năng sử dụng khu đất làm nơi ở cho một gia đình vì việc sử dụng như vậy vi phạm luật hoặc quy định về phân vùng hiện hành
Buộc phải dỡ bỏ các cấu trúc hiện hữu do chúng lấn vào quyền xây cất hoặc đè lên khoảng lùi
Thiệt hại đối với các công trình hiện hữu do việc thực hiện quyền sử dụng quyền xây cất hiện có ảnh hưởng đến khu đất
Thiệt hại đối với những công trình cải tạo do thực hiện quyền sử dụng bề mặt khu đất để khai thác hoặc phát triển khoáng chất, nước hay bất kỳ chất nào khác
Cố gắng thi hành giao ước phân biệt đối xử
Thuế bổ sung do xây dựng trước hoặc thay đổi quyền sở hữu hoặc mục đích sử dụng
Thiệt hại do nơi cư trú không nằm ở đúng địa chỉ đã nêu trong hợp đồng bảo hiểm
Thanh toán tiền thuê và chi phí chuyển nơi ở thay thế, nếu quý vị không thể sử dụng ngôi nhà do khiếu nại thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng
Tự động tăng số tiền hợp đồng lên đến 150% giá trị hợp đồng trong 5 năm
Phạm vi Bảo hiểm Hợp đồng Sau
Giả mạo ảnh hưởng đến quyền sở hữu
Hợp đồng cho thuê, hợp đồng hoặc quyền chọn trái phép
Khiếu nại đòi quyền sở hữu
Quyền xây cất hoặc hạn chế ảnh hưởng đến việc sử dụng khu đất của quý vị
Nhà của hàng xóm lấn chiếm vào đất của quý vị

*Không tự động được nêu trong hợp đồng cơ bản nhưng có thể áp dụng qua phạm vi bảo hiểm mở rộng

Cả hai hợp đồng đều có thể có một số quy định và điều kiện nhất định do Stewart Title Guaranty Company và American Land Title Association® quy định. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến quyền hợp pháp của mình theo các hợp đồng khác nhau, chúng tôi khuyên quý vị nên liên hệ với luật sư của mình.

Powered by