Giáo dục và Đào tạo

Các công cụ tính tỷ lệ tiêu đề và PCRWin

Chọn công cụ tính giá theo tiểu bang bằng cách mở rộng (các) phần thích hợp bên dưới.

Tải xuống Phiên bản hoàn chỉnh chỉ dành cho cài đặt mới
Tải xuống Hướng dẫn Chương trình
Tải xuống Hướng dẫn cài đặt đặc biệt Windows 7
Tải xuống Chỉ cập nhật cho các cài đặt hiện có (cập nhật kể từ 3/1/2011)

Tải xuống Công cụ tính toán (tỉ lệ 2/1/2013 có hiệu lực)

Tải xuống Công Cụ Tính Mức Rủi Ro và Chuyển Tiền (tháng tư 2011 cập nhật)

Tải xuống Máy tính (tháng bảy 2011)

Đọc về cách xóa các tệp internet tạm thời.

Tải xuống
Truy cập Cơ sở Dữ liệu Khách hàng 2007/2010 (cập nhật 2/11/2015)
Tải xuống Truy cập 2007/2010 Cơ sở dữ liệu (chỉ các cài đặt mới)

Powered by