Tính Phí Nộp Đơn Thế Chấp Oklahoma

Tính Phí Nộp đơn: $18,00 cho trang đầu tiên và $2,00 mỗi trang bổ sung cho mỗi tài liệu. Ví dụ:Tài liệu thế chấp trang 4 sẽ là $24,00 để nộp. Bất kỳ tài liệu bổ sung nào, Bản khai có Tuyên thệ của Người thuê chung Sống sót, Chứng thư Yêu cầu Bồi thường Bỏ thuốc, v.v. sẽ được coi là tài liệu của riêng họ. Với trang đầu tiên là $18,00 và mỗi trang bổ sung được đính kèm là $2,00.

Thư ký Quận

Phí Thư ký Quận
0,00

Vui lòng thanh toán séc của quý vị cho “Oklahoma Land Title Services, LLC”. Số tiền trên thể hiện tổng chi phí theo yêu cầu của Thư Ký Quận đối với phí nộp đơn thế chấp. Nếu bất kỳ ai trong tổ chức của bạn cần hỗ trợ về các tính toán này hoặc có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng gọi cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Thủ quỹ Quận

Phí chứng nhận
5,00
Phí Thủ quỹ
0,00
Tổng Phí
0,00

Vui lòng thanh toán séc của quý vị cho “Oklahoma Land Title Services, LLC”. Số tiền trên thể hiện tổng chi phí theo yêu cầu của Thủ quỹ Quận đối với phí nộp hồ sơ thế chấp. Nếu bất kỳ ai trong tổ chức của bạn cần hỗ trợ về các tính toán này hoặc có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng gọi cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.