Yankton Title Company cung cấp Bảo hiểm Quyền sở hữu và Báo cáo Chủ sở hữu & Người bảo lãnh đối với bất động sản tại Hạt Yankton.

Công ty Yankton Title cung cấp dịch vụ đóng cửa/hạn chế cho Hạt Yankton và các quận xung quanh ở Nam Dakota và Nebraska.

Dịch vụ được cung cấp:

 • Đóng cửa Nhà riêng
 • Đóng cửa Thương mại
 • Đóng cửa Nông nghiệp
 • Đóng thế chấp ngược
 • Dịch vụ Escrow
 • Chuyển đổi nhà trên thiết bị di động và chuyển nhượng quyền sở hữu
 • Đóng REO và RELO
 • Giải ngân khoản vay xây dựng
 • 1031 Trao đổi hoãn thuế
 • Bán khống
 • Ký tên của Nhân chứng / Lịch sự
 • Dịch vụ công chứng