Bài viết Blog Stewart

Tăng trưởng Dân số Tiểu bang & Hoa Kỳ 2019

Phát hành trên: Ngày 3 tháng một năm 2020

BỞI TIẾN SĨ TED C. JONES

Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ vừa công bố ước tính của họ về những thay đổi trong dân số tiểu bang cho 2019 người. Mặc dù chỉ riêng dân số không đảm bảo tăng trưởng kinh tế, dân số và tăng trưởng kinh tế có tương quan tích cực.

Tỷ lệ phần trăm tăng trưởng dân số trong các giai đoạn từ Ngày 1 tháng bảy năm 2018 đến Ngày 1 tháng bảy năm 2019 và từ Ngày 1 tháng bảy năm 2010 đến Ngày 1 tháng bảy năm 2019, được sắp xếp theo mức tăng Ngày 1 tháng bảy năm 2019 kết thúc trong 12 tháng được thể hiện trong bảng đầu tiên. Tất cả năm tiểu bang hàng đầu là Tây Mississippi. Idaho đứng đầu tất cả các tiểu bang về mức tăng trưởng trong 12 tháng ở mức 2,1 phần trăm và là tiểu bang duy nhất đạt 2 phần trăm. Chín tiểu bang đã đăng ký giảm dân số từ Ngày 1 tháng bảy năm 2018 đến Ngày 1 tháng bảy năm 2019: Vermont, Mississippi, Connecticut, Louisiana, Hawaii, New York, Illinois, Alaska và West Virginia. Tổng thiệt hại về dân số từ chín tiểu bang gồm 174.693 người này đã hủy bỏ khoản thu nhập từ Arizona (tăng 120.693) và Nevada (tăng 52,8150), cộng lại.

Tổng thay đổi quần thể ròng được hiển thị trong bảng tiếp theo, được sắp xếp từ mức tăng lớn nhất đến tổn thất từ 2018 đến 2019. Cũng bao gồm phần trăm của mỗi tiểu bang trong tổng lợi nhuận của Hoa Kỳ cùng với phần trăm tích lũy. Bốn tiểu bang có sự gia tăng dân số lớn nhất (Texas-Florida-Arizona-North Carolina) chiếm hơn một nửa tổng lợi nhuận của Hoa Kỳ. Texas, với tỷ lệ tăng cao nhất ở mức 367.215, chiếm gần một trong bốn người mới trong cả nước (23,7%) trong 2019.

Tất cả các số liệu thống kê và số liệu liên quan được trình bày trong bảng cuối cùng cho 50 tiểu bang, Quận Columbia và Hoa Kỳ.

Như đã lưu ý trước đó, tăng trưởng dân số không đảm bảo lợi ích kinh tế vì người tiêu dùng yêu cầu sức mua hiệu quả. Chẳng hạn, mong muốn sở hữu nhà ở tăng lên khi dân số tăng lên, nhưng nếu không có công việc có thu nhập cho phép mua lại một ngôi nhà, sự gia tăng dân số sẽ bị tắt tiếng. Hoa Kỳ vẫn là một trong số ít các quốc gia phát triển kinh tế vẫn có dân số tăng. Xem blog trước đó về Dự báo Dân số Thế giới tại http://blog.stewart.com/stewart/2019/04/23/world-population-forecast-2015-to-2050/

Ted

Powered by