Bài viết Blog Stewart

Giá nhà trung bình cho một gia đình hiện tại Q1 2020

Phát hành trên: Ngày 1 tháng bảy năm 2020

BỞI TIẾN SĨ TED C. JONES

Mỗi quý, National of Association of Realtors® (NAR) báo cáo giá trung bình hàng quý cho doanh số bán nhà và chung cư một gia đình cho gần 200 Khu vực Thống kê Đô thị (MSA). Phân tích sau đây dựa trên các báo cáo hiện tại và trước đây từ NAR về giá trung bình của doanh số bán nhà một gia đình hiện tại.

Bảng đầu tiên dưới đây cho thấy 40 MSA với mức tăng giá trung bình lớn nhất trong doanh số bán nhà hiện có của một gia đình từ Q1 2019 đến Q1 2020. Các số liệu thống kê khác được báo cáo bao gồm:

  • Thay đổi giá trung bình cho 12-Months theo dõi (TTM kết thúc vào Q1 2020 so với Q1 2019)
  • Giá trung bình cho Q1 2020 và TTM Q1 2020
  • Xếp hạng tương đối cho giá 2020 trung bình Q1

Topeka Kansas có mức tăng giá hàng quý Q1 2019 đến Q1 năm 2020 lớn nhất ở mức 18,3%. Giá 2020 trung bình của Q1 là $135.900, trong khi TTM (trung bình trước bốn quý của các trung vị từ Q2 2019 đến Q1 2020) là $138.330. Giá tăng 7,4% trên cơ sở TTM. Topeka có giá nhà trung bình lớn th ứ164 trong Q1 năm 2020 khi so sánh với 180 MSA khác trong chuỗi dữ liệu. Mức tăng giá trung bình lớn thứ hai là Boise, Idaho MSA, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Boise có giá cao 30th ứQ1 2020 (trong số 180 MSA) ở mức $318.200.

Bảng tiếp theo cho thấy 40 MSA có hiệu suất thấp nhất trong mức tăng giá từ Q1 2019 đến Q1 2020. Bảy trong số 180 thị trường có dữ liệu cho thấy giá giảm từ Q1 2019 xuống Q1 2020. Chỉ có ba MSA được công bố giảm giá cho cả Q1 2020 và Trailing 12 Months (TTM).

Các Metro có mức tăng giá trung bình TTM lớn nhất được xếp hạng dưới đây. Mười trong số các metros đã đăng mức tăng phần trăm hai chữ số trong 12 tháng kết thúc Q1 2020.

Hai bảng tiếp theo cho thấy 40 MSA với giá nhà trung bình thấp nhất và cao nhất tính đến Q1 2020.

Xếp hạng giá trung bình được đưa vào để cho phép phân tích giữa mức tăng giá hàng năm và giá trung bình. Cả Hệ số Tương quan Khoảnh khắc Sản phẩm Pearson và Hệ số Tương quan Xếp hạng của Spearman đều được tính toán. Không chỉ ra mối quan hệ thống kê giữa mức tăng giá và giá trung bình, với Thống kê Pearson ở mức 0,0476 và Thống kê Spearman ở mức 0,1141. Những số liệu thống kê này có thể dao động từ 0 (không có mối tương quan hoặc mối quan hệ nào) đến 1 (trong đó chúng di chuyển hoàn hảo và chính xác cùng nhau). Không có mối quan hệ nào trong thay đổi giá bán 2020 trung bình trong Q1 giữa các thị trường nhà ở có giá cao hơn hoặc thấp hơn.

Để xem báo cáo giá trung bình của NAR cho Doanh số bán hàng Một Gia đình và Chung cư, nhấp vào https://www.nar.realtor/research-and-statistics/housing-statistics/metropolitan-median-area-prices-and-affordability

Đính kèm là hai tệp PDF. Đầu tiên cho thấy giá trung bình và phần trăm thay đổi được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo MSA. Loại thứ hai từ tăng giá lớn nhất đến giảm , nhưng cũng bao gồm giá trị nhà tương ứng. Tất cả dữ liệu đều đến từ NAR.

Ted

Powered by