Bài viết Blog Stewart

Tóm tắt Nguyên tắc Tiêu đề Hội thảo trên Web: Bảo lãnh Dự án Năng lượng và Sửa đổi bổ sung Dự án Năng lượng

Phát hành trên: Ngày 6 tháng sáu năm 2022

BỞI NHÓM NỘI DUNG CỦA STEWART


Stewart Title National Commercial Services đã tổ chức loạt hội thảo trên web về các nguyên tắc tiêu đề tập trung vào CRE thứ hai bao gồm một cuộc thảo luận chi tiết và đánh giá các chứng thực thường được ban hành liên quan đến các dự án năng lượng. Từ các rủi ro được bảo hiểm đến những thay đổi trong định nghĩa về hợp đồng bảo hiểm, Giám đốc Dịch vụ Thương mại và Cố vấn Bảo lãnh Cấp cao Marion Aaron đã kiểm tra Sửa đổi bổ sung Năng lượng ALTA 36 Series và Sửa đổi bổ sung Khoáng sản ALTA 35.

Các tiêu chí bảo hiểm cho Sửa đổi bổ sung Năng lượng 36 Series đã được kiểm tra rất chi tiết, trong đó bao gồm tính chất của bất động sản được bảo hiểm cũng như lợi ích được bảo hiểm (ví dụ: Easements, Leasehold Estate, Fee Title). Trong tất cả các trường hợp như vậy, việc xem xét Khảo sát là bắt buộc, cũng như xem xét các kế hoạch và thông số kỹ thuật, và việc xem xét Báo cáo Khoáng sản và miễn trừ bề mặt sẽ hầu như luôn luôn được yêu cầu. Liên quan đến ALTA 36, 36,1 – Cho thuê/Thuê, thuật ngữ chính như Cải tiến Nghiêm ngặt và định giá quyền sở hữu đã được kiểm tra cũng như các định nghĩa được tìm thấy trong Sửa đổi bổ sung ALTA 36, cùng với các mục tổn thất bổ sung được bao trả bởi các sửa đổi bổ sung như trong trường hợp trục xuất. Các trường hợp ngoại lệ có trong điều khoản bổ sung này cũng đã được giải quyết.

Ngoài ra, ALTA 36,2 và 36,3 đối với Bất động sản cho thuê đã được thảo luận và kiểm tra cùng với các Điều kiện và Hạn chế của Thỏa thuận 36,4 và 36,5 của ALTA – Đất đang được Phát triển. Phạm vi Bảo hiểm của Chủ đầu tư và Bên Cho vay được đánh giá chuyên sâu cùng với các Loại trừ liên quan.

ALTA 36,6 đã được xem xét vì nó liên quan đến Xâm phạm Dự án Năng lượng (Cải tiến Nghiêm trọng, Phạm vi Bảo hiểm của Chủ sở hữu/Người cho vay, Loại trừ và tổng quan tóm tắt về tổn thất hoặc thiệt hại mà Bên được bảo hiểm phải chịu mà công ty bảo hiểm).

ALTA 36,7 và 36,8 đã được xem xét chi tiết khi chúng liên quan đến Dự án Năng lượng – Phí Bất động sản, bao gồm Định giá Quyền sở hữu như một Dự án Tích hợp, Định giá các Cải tiến Chéo, các hạng mục tổn thất bổ sung được bao trả bởi chứng thực này (theo Điều kiện Tống đạt), và loại trừ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí khắc phục do thiệt hại môi trường hoặc nhiễm bẩn.

Sửa đổi bổ sung Sê-ri 35 của ALTA – Bảo hiểm Khoáng sản đã được giải quyết, bao gồm các cân nhắc chính như tìm kiếm để xác định xem khoáng sản đã bị cắt đứt khỏi đất hay chưa, các yêu cầu về báo cáo khoáng sản để xác định quyền sở hữu các quyền khoáng sản bị cắt đứt và yêu cầu tiềm năng về việc sử dụng địa điểm lưu trú khi miễn trừ bề mặt không đủ. Các chi tiết cụ thể của Sửa đổi bổ sung ALTA 35,2 và 35,3 đã được xem xét khi chúng mở rộng cho bên cho vay và bảo hiểm của chủ sở hữu, đặc biệt là khi chúng liên quan đến tổn thất hoặc thiệt hại đối với một tập hợp các cải tiến được xác định nằm trên đất tại Ngày Hợp đồng Bảo hiểm và các cải tiến bề mặt hiện có nằm trên đất tại Ngày Hợp đồng Bảo hiểm.

Xem toàn bộ bản ghi theo yêu cầu của hội thảo trên web này để nghe Marion Aaron kiểm tra chi tiết về những chứng thực này.

Bạn quan tâm đến các chủ đề CRE khác? Xem các chủ đề của Title Tenets trong quá khứ và sắp tới của chúng tôi và đăng ký tham gia hội thảo trên web của chúng tôi tại đây .

Hãy là người đầu tiên biết. Đăng ký tại đây để nhận thông tin cập nhật về đăng ký hội thảo trực tiếp trong tương lai trong hộp thư đến của bạn.

Powered by