Phục vụ Toàn thể Khu vực Austin, Texas

Yêu cầu Hồ sơ Tài sản

Xác minh Đơn hàng

Đơn hàng này yêu cầu xác minh quyền sở hữu và thông tin được yêu cầu là cho một danh sách hoạt động. Nhấp vào "có" dưới đây là xác minh của bạn về các điều kiện này.

Thông tin Tài sản

Tìm tài liệu pháp lý tại trang web quận thẩm định của quận. (sao chép và dán ở trên)
Bastrop | Burnet | Caldwell | Hays | Travis | Williamson

Thông tin Chủ sở hữu

Địa chỉ Giao hàng Thay thế của Chủ sở hữu

Lưu ý: Hồ sơ Thuộc tính sẽ được chuyển theo mặc định đến địa chỉ thuộc tính được cung cấp trong phần “Thông tin Tài sản” ở trên. Chủ sở hữu hiện không phải là cư dân của bất động sản, vui lòng cung cấp địa chỉ gửi thư chính của quý vị bên dưới. Việc giao hàng được yêu cầu cho bên thứ ba, không phải là đại diện hợp pháp của chủ sở hữu, bị hạn chế và sẽ mất yêu cầu này.

Powered by