Phục vụ Toàn thể Khu vực Billings, Montana

Phí Đại lý Tất toán

Loại Giao dịch: Phí Đại lý Tất toán:
Bán - Cư trú - Khoản vay Mới700 đô la Mỹ mỗi bên
Bán - Cư trú - Tiền mặt400 đô la Mỹ mỗi bên
Bán - Người mua VA400 đô la Mỹ
Bán - Người bán VA700 đô la Mỹ
Tái cấp vốn700 đô la Mỹ
Tái cấp vốn - VA400 đô la Mỹ

Lưu ý: Phí được liệt kê là Phí Dịch vụ Quyền sở hữu điển hình của chúng tôi. Vui lòng đọc Thỏa thuận Mua/Bán để xác minh phân bổ các khoản phí. Một số trường hợp nhất định có thể phải trả thêm phí, vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào. (406) 656-7200.

Powered by