Phục vụ Toàn thể Khu vực Billings, Montana

Lãi suất cho vay bất động sản cư trú đơn giản cho gia đình 1-4 thành viên CÓ xác nhận

(Chỉ dành cho các khoản huy động vốn ngoài thời hạn tín dụng trong 3 năm)

Mức lãi suất này bao gồm phần xác nhận 9-06, 22-06 và 8,1-06

Powered by