Phục vụ Toàn thể Khu vực Corpus Christi, Texas

Giao dịch Tiền mặt

Stewart Title của Corpus Christi Công cụ ước tính chi phí kết thúc giao dịch

CÔNG CỤ ƯỚC TÍNH CHI PHÍ
Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo
Người mua Người bán
HOA HỒNG BẤT ĐỘNG SẢN . Theo danh sách
KHỞI TẠO KHOẢN VAY . .
CHIẾT KHẤU KHOẢN VAY . .
PHÍ ĐÁNH GIÁ . .
BÁO CÁO TÍN DỤNG . .
KIỂM TRA BÊN CHO VAY . .
LỊCH KHẤU HAO . .
CHỨNG NHẬN LŨ LỤT . .
PHÍ DỊCH VỤ THUẾ . .
PHÍ CHUẨN BỊ TÀI LIỆU . .
PHÍ TRƯỚC . .
PHÍ BẢO HIỂM . .
PHÍ CHUYỂN PHÁT NHANH . .
PHÍ ĐÓNG CỬA/GIẢI NGÂN . .
LÃI SUẤT TRẢ TRƯỚC . .
MIP/PHÍ TÀI TRỢ/PMI . .
BẢO HIỂM RỦI RO

*

.
BẢO HIỂM LŨ LỤT * .
BẢO HIỂM NGUY HIỂM * .
DỰ TRỮ BẢO HIỂM THẾ CHẤP * .
DỰ TRỮ THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN * .
PHÍ LUẬT SƯ . 85,00
HỢP ĐỒNG/CHỨNG THỰC QUYỀN SỞ HỮU THẾ CHẤP . .
CHÍNH SÁCH QUYỀN SỞ HỮU CỦA CHỦ SỞ HỮU Dựa trên giá bán
PHÍ KÝ QUỸ (TỐI THIỂU $500,00) 1/2 1/2
PHÍ GHI ÂM 36,00 32,00
GIẤY CHỨNG NHẬN THUẾ . 55,00
KHẢO SÁT . .
KIỂM TRA MỐI . .

Powered by