Phục vụ Toàn thể Khu vực Mexico

Xếp hạng Stewart

Demotech Inc., hãng xếp hạng đầu tiên trong lĩnh vực bảo hiểm quyền sở hữu, đã xác nhận xếp hạng Financial Stability Rating® là A” (A Double Prime) cho Stewart Title Guaranty Company và A’ (A Prime) cho Stewart Title Insurance Company.1

Theo Demotech, bất kể mức độ nghiêm trọng của suy thoái kinh tế nói chung hoặc sự đảo chiều trong chu kỳ bảo hiểm, các chuyên viên thẩm định nhận được xếp hạng A” (A Double Prime) hoặc A’ (A Prime) đều có sự ổn định tài chính vượt trội liên quan đến khả năng duy trì thặng dư dương về số lượng chủ hợp đồng.

Cả Stewart Title Guaranty Company và Stewart Title Insurance Company đều nhận được xếp hạng Insurer Financial Strength là 'A-' từ Fitch Ratings Ltd., một hãng xếp hạng toàn cầu nổi tiếng trên toàn thế giới về thị trường tài chính.2

Xếp hạng IFS 'A' được định nghĩa là “mạnh” và cho thấy kỳ vọng thấp về các khoản thanh toán bị ngừng hoặc gián đoạn cũng như năng lực mạnh mẽ để đáp ứng nghĩa vụ của chủ hợp đồng và theo hợp đồng.

Stewart đã mở rộng xếp hạng của mình và nhận được Xếp hạng Financial Strength là A- từ A.M. Best, hãng xếp hạng hàng đầu về ngành bảo hiểm.3

Xếp hạng A- dành cho các công ty mà A.M. Best cho rằng có khả năng tuyệt vời trong việc đáp ứng các nghĩa vụ bảo hiểm liên tục của mình.

Cập nhật: 12/31/2019

Nguồn:
(1) Demotech Inc. – Ngày 31 tháng mười hai năm 2019
(2) Fitch Ratings Ltd. – Ngày 31 tháng mười hai năm 2019
(3) A.M. Best Co. – Ngày 31 tháng mười hai năm 2019

Powered by