Phục vụ Toàn thể Khu vực Mexico

Bảo hiểm Quyền sở hữu

Tất cả các giao dịch bất động sản đều có yếu tố rủi ro, hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu của Stewart Title Guaranty de México's (STGMEX) giúp bảo vệ trước những rủi ro này. Ở Mexico, Phòng Công chứng và Hệ thống Đăng ký Công mang lại sự đảm bảo về mặt pháp lý cho các giao dịch bất động sản; tuy nhiên, họ không mang lại sự đảm bảo về mặt kinh tế nếu nảy sinh vấn đề. Hệ thống này vẫn tiềm ẩn thiếu sót!

Các vấn đề ngày càng phổ biến như lừa đảo quyền sở hữu, ăn cắp danh tính và lỗi cơ sở đăng ký công đang khiến chủ sở hữu và người cho vay gặp rủi ro vướng vào các vụ kiện tụng tốn kém về thời gian và chi phí, thậm chí tệ hơn là mất toàn bộ hoặc một phần lợi ích trong tài sản. Hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu của STGMEX mang đến giải pháp.

Thẩm định Quyền sở hữu Tài sản

Bằng cách tiến hành điều tra nghiêm ngặt về quyền sở hữu, STGMEX xây dựng một bản tóm tắt thiết thực về quyền sở hữu tài sản, thường truy xét đến nguồn phát sinh quyền sở hữu đó. Thông qua các cuộc điều tra chi tiết, chuyên viên thẩm định của STGMEX sẽ đánh giá quyền sở hữu bất động sản và bảo hiểm cho chủ sở hữu hợp đồng trước những tổn thất có thể xảy ra do các vấn đề ảnh hưởng đến quyền sở hữu.*

Các loại vấn đề được bảo hiểm*:

  • Tài liệu không hợp lệ được ký kết theo thẩm quyền đã hết hạn/không tồn tại.
  • Giả định sai về danh tính liên quan tới chủ sở hữu tài sản chính đáng.
  • Quyền cầm giữ và gánh nặng tài chính được tính cho chủ sở hữu tài sản trước đó.
  • Quyền xây cất không được đăng ký.

Do tính chất chặt chẽ của cuộc điều tra về quyền sở hữu cùng với giả định rủi ro của STGMEX, chủ hợp đồng nhận được sự bảo vệ tuyệt vời trước những tổn thất liên quan đến quyền sở hữu tài sản.

Phạm vi Bảo hiểm Bảo vệ Pháp lý

Bên cạnh việc thanh toán cho những tổn thất liên quan đến các vấn đề về quyền sở hữu được bảo hiểm, hợp đồng của STGMEX còn quy định thanh toán các khoản phí pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu cho quyền sở hữu được bảo hiểm.

* Trang web này cung cấp thông tin có tính chất chung, tham khảo hợp đồng của quý vị để biết chi tiết về phạm vi bảo hiểm cụ thể.

Powered by