Thông cáo Báo chí

Kết quả Quý 2019 của Stewart Reports

HOUSTON, Ngày 25 tháng tư năm 2019 /PRNewswire/ -- Stewart Information Services Corporation (NYSE: STC) hôm nay đã báo cáo một khoản lỗ ròng do Stewart gây ra là 6,8 triệu đô la Mỹ (0,29 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng) trong quý 2019 đầu tiên, so với một khoản lỗ ròng do Stewart gây ra là 3,8 triệu đô la Mỹ (0,16 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu pha loãng) trong quý 2018 đầu tiên. Tổn thất trước thuế trước lợi ích không kiểm soát trong quý 2019 là 7,2 triệu đô la so với tổn thất trước thuế trước lợi ích không kiểm soát là 3,3 triệu đô la trong quý 2018 đầu tiên.

Kết quả quý 2019 bao gồm:

  • 3,5 triệu đô la lợi nhuận ròng chưa thực hiện được ghi nhận trong phân khúc quyền sở hữu liên quan đến những thay đổi trong giá trị hợp lý của các khoản đầu tư chứng khoán vốn cổ phần,
  • 2,0 triệu đô la chi phí tư vấn của bên thứ ba liên quan đến giao dịch sáp nhập Tài chính Quốc gia Fidelity (FNF) được bao gồm trong các chi phí hoạt động khác trong các dịch vụ phụ trợ và phân khúc doanh nghiệp,
  • 0,8 triệu đô la chi phí kiện tụng liên quan đến việc mua lại 2013 dịch vụ cho vay được bao gồm trong các chi phí hoạt động khác trong các dịch vụ phụ trợ và phân khúc doanh nghiệp, và
  • 0,7 triệu đô la chi phí đóng cửa văn phòng được bao gồm trong các chi phí hoạt động khác trong phân khúc quyền sở hữu.

Kết quả quý 2018 bao gồm:

  • 2,3 triệu đô la chi phí tư vấn của bên thứ ba được ghi lại trong các chi phí hoạt động khác trong các dịch vụ phụ trợ và phân khúc doanh nghiệp liên quan đến đánh giá các phương án chiến lược, và
  • 2,2 triệu USD tổn thất ròng chưa ghi nhận được ghi nhận trong phân khúc quyền sở hữu liên quan đến những thay đổi trong giá trị hợp lý của các khoản đầu tư chứng khoán vốn chủ sở hữu.

Matthew W. Morris, giám đốc điều hành cho biết: “Ngoài việc chuẩn bị cho mùa bán hàng mùa xuân, chúng tôi tiếp tục làm việc thông qua quy trình phê duyệt pháp lý đang diễn ra cho việc sáp nhập của chúng tôi với Fidelity National”. “Tôi vẫn biết ơn sự hỗ trợ và chuyên nghiệp của các nhân viên của chúng ta trong quá trình giao dịch.”

Cập nhật Sáp nhập
Liên quan đến việc sáp nhập được đề xuất với FNF, chúng tôi tiếp tục làm việc với FNF để phản hồi Yêu cầu thứ hai của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). FNF cũng đã nộp đơn đăng ký Mẫu A mới cho Sở Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York, cơ quan này đã từ chối đơn đăng ký trước đó liên quan đến Stewart Title Insurance Company, công ty bảo hiểm quyền sở hữu có trụ sở tại New York của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản hồi Yêu cầu Thứ hai của FTC và duy trì các cuộc thảo luận với tất cả các cơ quan quản lý cần thiết khác để xin phê duyệt việc sáp nhập được đề xuất.

Thông tin Tài chính Đã chọn
Kết quả tóm tắt của các hoạt động như sau (tính bằng triệu đô la, ngoại trừ trên mỗi cổ phiếu):


Quý Kết thúc vào ngày 31 tháng 3,


2019

2018
Tổng doanh thu

398,5

437,2

Tổn thất trước thuế trước lợi ích không kiểm soát

(7,2)

(3,3)

Quyền lợi thuế thu nhập

2,4

1,3

Tổn thất ròng do Stewart gây ra

(6,8)

(3,8)

Tổn thất ròng trên mỗi cổ phiếu pha loãng do Stewart

(0,29)

(0,16)

Phân đoạn Tiêu đề
Kết quả tóm tắt của phân khúc quyền sở hữu như sau (tính bằng triệu đô la, ngoại trừ biên lợi nhuận trước thuế):


Quý Kết thúc vào ngày 31 tháng 3,


2019

2018

Thay đổi

Tổng doanh thu hoạt động

376,1

422,4

(11)%

Thu nhập đầu tư và các khoản thu nhập ròng khác

8,3

3,0

173%

Thu nhập trước thuế (tổn thất)

(0,4)

5,1

(107)%

Biên lợi nhuận trước thuế

(0,1)%

1,2%


Doanh thu hoạt động quyền sở hữu trong quý 2019 giảm so với quý năm trước do doanh thu trực tiếp từ quyền sở hữu và đại lý độc lập giảm lần lượt 13% và 9%. Chi phí hoạt động tổng thể của phân khúc này trong quý 2019 đã giảm 35,5 triệu đô la, tương đương 8 phần trăm so với quý năm trước, vì tổng chi phí nhân viên và các chi phí hoạt động khác giảm 7 phần trăm và chi phí mất quyền sở hữu giảm 17 phần trăm. Ngoại trừ ảnh hưởng của những thay đổi trong giá trị hợp lý của đầu tư chứng khoán vốn cổ phần và chi phí đóng cửa văn phòng 2019, tổn thất trước thuế của phân khúc quyền sở hữu là 3,3 triệu đô la trong quý 2019, so với thu nhập trước thuế là 7,3 triệu đô la trong quý 2018 đầu tiên.

Thông tin doanh thu tiêu đề trực tiếp được trình bày dưới đây (tính bằng triệu đô la):


Quý Kết thúc vào ngày 31 tháng 3,


2019

2018

Thay đổi

Phi thương mại:
Nội địa

107,4

115,7

(7)%

Quốc tế

15,6

18,2

(14)%

Thương mại:
Nội địa

33,7

47,5

(29)%

Quốc tế

4,5

4,1

10%

Tổng doanh thu trực tiếp từ quyền sở hữu

161,2

185,5

(13)%

Doanh thu trong nước phi thương mại, bao gồm doanh thu từ các giao dịch mua hàng và hoạt động quyền sở hữu tập trung (chủ yếu là xử lý tái cấp vốn và các đơn đặt hàng quyền sở hữu mặc định), đã giảm 8,3 triệu đô la chủ yếu do kết quả của việc giảm 10 phần trăm kết hợp trong việc mua hàng và tái cấp vốn cho các đơn đặt hàng đã đóng trong quý 2019 đầu tiên so với quý năm trước. Các đơn đặt hàng giảm bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm tổng doanh số bán nhà và cho vay thế chấp trong quý 2019 so với quý trước. Tổng doanh thu thương mại giảm 13,4 triệu đô la, hay 26 phần trăm, chủ yếu là do ít giao dịch hơn trong quý 2019 đầu tiên, so với quý 2018 đầu tiên được hưởng lợi từ một vài giao dịch danh mục đầu tư lớn và chuyển giao một số giao dịch đã mở từ quý 2017. Phí thương mại trong nước quý 2019 mỗi hồ sơ tăng 9% lên khoảng 9.600 USD, chủ yếu là do quy mô giao dịch tăng, trong khi phí cư trú trong nước mỗi hồ sơ tăng 7% lên khoảng 2.300 USD do sự chuyển đổi hỗn hợp sang nhiều giao dịch mua hơn và tăng giá nhà. Tổng doanh thu tiêu đề quốc tế giảm 2,2 triệu đô la, tương đương 10%, chủ yếu là do điều kiện thị trường ở Canada.

Tổng doanh thu từ các hoạt động của cơ quan độc lập đã giảm trong quý 2019, so với quý năm ngoái, chủ yếu là do giảm ở các tiểu bang có khối lượng cơ quan cao nói chung là Texas, New Jersey, Utah, Pennsylvania và California, bù đắp một phần bởi sự gia tăng doanh thu ở tiểu bang New York. Tỷ lệ kiều hối của cơ quan độc lập trong quý 2019 là 17,9%, tương đương với quý năm trước.

Dịch vụ Phụ trợ và Phân khúc Doanh nghiệp
Kết quả tóm tắt của các dịch vụ phụ trợ và phân khúc doanh nghiệp như sau (tính bằng triệu đô la):


Quý Kết thúc vào ngày 31 tháng 3,


2019

2018

Thay đổi

Tổng doanh thu

14,1

11,8

19%

Tổn thất trước thuế

(6,8)

(8,4)

18%

Doanh thu phân khúc quý 2019 tăng so với quý năm trước, chủ yếu là do doanh thu từ các dịch vụ tìm kiếm tăng 3,1 triệu đô la. Không bao gồm các khoản phí không hoạt động nêu trên cho phân khúc, tổn thất trước thuế quý 2019 sẽ là 4,0 triệu đô la, cải thiện 2,1 triệu đô la, hoặc 34 phần trăm, so với quý năm trước. Ngoài ra, kết quả của phân khúc này trong quý 2019 và quý 2018 lần lượt bao gồm khoảng 7,5 triệu đô la và 8,1 triệu đô la chi phí ròng do công ty mẹ và hoạt động của công ty mẹ (bao gồm cả chi phí không hoạt động).

Chi phí
Chi phí nhân viên trong quý 2019 đã giảm 7% xuống còn 129,3 triệu đô la so với 138,8 triệu đô la trong quý năm trước, chủ yếu là do giảm số lượng nhân viên trung bình, chủ yếu liên quan đến giảm khối lượng trong các hoạt động quyền sở hữu trực tiếp của chúng tôi. Theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu hoạt động, chi phí nhân viên trong quý 2019 là 33,1 phần trăm, so với 32,0 phần trăm trong quý năm trước, do doanh thu hoạt động thấp hơn trong quý 2019 đầu tiên.

Các chi phí hoạt động khác trong quý 2019 đã giảm 4% xuống còn 77,2 triệu USD so với quý 2018. Mức giảm này chủ yếu là do giảm phí tìm kiếm bên ngoài, phù hợp với doanh thu tiêu đề trực tiếp thấp hơn trong quý 2019 và chi phí chuyên môn thấp hơn. Theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu hoạt động, các chi phí hoạt động khác trong quý 2019 là 19,8% so với 18,5% trong quý năm trước. Ngoại trừ các khoản phí không hoạt động được thảo luận ở trên, tỷ lệ chi phí hoạt động khác trong quý 2019 và 2018 sẽ lần lượt là 18,9% và 18,0%.

Chi phí tổn thất quyền sở hữu trong quý 2019 đã giảm từ 3,3 triệu đô la xuống còn 15,7 triệu đô la so với 19,0 triệu đô la trong quý 2018 đầu tiên, chủ yếu là do trải nghiệm yêu cầu bồi thường thuận lợi của Công ty. Tổn thất quyền sở hữu, tính theo phần trăm doanh thu quyền sở hữu, là 4,2 phần trăm trong quý 2019 đầu tiên so với 4,5 phần trăm trong quý năm trước. Chúng tôi hy vọng các tổn thất về quyền sở hữu của chúng tôi vẫn nằm trong khoảng từ 4,0 đến 4,2 phần trăm doanh thu quyền sở hữu cho 2019.

Khác
Tiền mặt ròng được sử dụng trong các hoạt động trong quý 2019 tăng lên 39,9 triệu đô la, so với tiền mặt ròng được sử dụng là 28,9 triệu đô la trong quý năm trước, chủ yếu là do tổn thất ròng cao hơn và các khoản thanh toán nợ phải trả tăng lên trong quý 2019 đầu tiên.

Thu nhập toàn diện khác trong quý 2019 đã được cải thiện thành 13,8 triệu đô la, so với tổn thất toàn diện khác là 9,8 triệu đô la trong quý 2018 đầu tiên, chủ yếu là do sự phục hồi ròng của giá trị thị trường của các khoản đầu tư chứng khoán nợ của chúng tôi, phần lớn là do giảm môi trường lãi suất tổng thể và thay đổi tỷ giá hối đoái ngoại tệ thuận lợi trong quý 2019.

Giới thiệu về Stewart
Stewart Information Services Corporation (NYSE:STC) là một công ty dịch vụ bất động sản toàn cầu, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông qua các hoạt động trực tiếp, mạng lưới các Nhà cung cấp Tin cậy của Stewart , và các công ty. Từ bảo hiểm quyền sở hữu nhà ở và thương mại, dịch vụ đóng cửa và thanh toán cho đến các dịch vụ chuyên biệt cho ngành thế chấp, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện, chuyên môn sâu và các giải pháp mà khách hàng của chúng tôi cần cho bất kỳ giao dịch bất động sản nào. Tại Stewart, chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng mối quan hệ vững chắc - và những mối quan hệ đối tác này là nền tảng của mọi giao dịch kết thúc, mọi giao dịch và mọi giao dịch. Stewart. Đối tác thực sự. Khả năng thực sự. Thông tin thêm có sẵn tại trang web của Công ty tại stewart.com, hoặc bạn có thể đăng ký blog Stewart tại blog.stewart.com, hoặc theo dõi Stewart trên Twitter® @stewarttitleco.

Các tuyên bố hướng tới tương lai. Một số tuyên bố trong bản tin này là "các tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân 1995. Những tuyên bố hướng tới tương lai như vậy liên quan đến các sự kiện trong tương lai, không phải trong quá khứ và thường giải quyết hoạt động kinh doanh và tài chính dự kiến trong tương lai của chúng ta. Những tuyên bố này thường chứa những từ như "mong đợi", "dự đoán", "dự định", "kế hoạch", "tin tưởng", "tìm kiếm", "sẽ", "dự đoán" hoặc những từ tương tự khác. Các tuyên bố hướng tới tương lai về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế của chúng ta khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Những rủi ro và sự không chắc chắn này bao gồm, trong số những thứ khác, các điều kiện kinh tế đầy thách thức; những thay đổi bất lợi về mức độ hoạt động bất động sản; thay đổi về lãi suất thế chấp, bán nhà hiện tại và mới, và tính sẵn có của tài trợ thế chấp; khả năng ứng phó và thực hiện các thay đổi công nghệ, bao gồm việc hoàn thành việc triển khai các hệ thống doanh nghiệp của chúng tôi; tác động của việc mất quyền sở hữu ngoài dự kiến hoặc sự cần thiết phải tăng cường dự trữ tổn thất hợp đồng bảo hiểm của chúng tôi; bất kỳ ảnh hưởng nào của việc mất quyền sở hữu đối với dòng tiền và điều kiện tài chính của chúng tôi; khả năng thu hút và giữ chân các nhân viên bán hàng có năng suất cao; tác động của việc kiểm tra các hoạt động đại lý của chúng tôi về chất lượng và lợi nhuận; tỷ lệ chuyển tiền của cơ quan độc lập; thay đổi đối với những người tham gia thị trường thế chấp thứ cấp và tỷ lệ tái cấp vốn ảnh hưởng đến nhu cầu đối với các sản phẩm bảo hiểm quyền sở hữu; không tuân thủ quy định, gian lận hoặc gian lận của các cơ quan hoặc nhân viên bảo hiểm quyền sở hữu của chúng tôi; khả năng ứng phó kịp thời và tiết kiệm chi phí với những thay đổi quan trọng trong ngành và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới; kết quả của vụ kiện đang chờ xử lý; tác động của những thay đổi trong các quy định của chính phủ và bảo hiểm, bao gồm bất kỳ khoản giảm giá nào trong tương lai đối với các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm quyền sở hữu; sự phụ thuộc của chúng tôi vào các công ty con hoạt động như một nguồn dòng tiền; việc tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí từ chương trình quản lý chi phí của chúng tôi; khả năng tích hợp thành công các doanh nghiệp được mua lại; khả năng tiếp cận các thị trường vốn chủ sở hữu và vay nợ khi và nếu cần thiết; khả năng phát triển các hoạt động quốc tế của chúng tôi; tính mùa vụ và thời tiết; và khả năng của chúng ta trong việc ứng phó với hành động của các đối thủ cạnh tranh. Những rủi ro và sự không chắc chắn này, cũng như những rủi ro khác, được thảo luận chi tiết hơn trong các tài liệu của chúng tôi được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, bao gồm Báo cáo Thường niên của chúng tôi trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc Ngày 31 tháng mười hai năm 2018, và nếu có, Báo cáo Hàng quý của chúng tôi trên Mẫu 10-Q, và Báo cáo Hiện tại trên Mẫu 8-K. Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai có trong bản tin này đều đủ điều kiện rõ ràng theo toàn bộ các tuyên bố cảnh báo đó. Chúng tôi từ chối mọi nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào có trong bản tin này để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh có thể phát sinh sau ngày này, trừ khi có thể được yêu cầu bởi luật hiện hành.

STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION

CÁC TUYÊN BỐ NGẮN GỌN VỀ HOẠT ĐỘNG (CHƯA ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

(Tính bằng hàng ngàn đô la, ngoại trừ số tiền trên mỗi cổ phiếu và ngoại trừ những nơi được ghi chú)Quý Kết thúc vào ngày 31 tháng 3,


2019

2018

Doanh thu:Doanh thu từ quyền sở hữu:Hoạt động trực tiếp

161.247

185.512

Hoạt động của đại lý

214.863

236.854

Các dịch vụ phụ trợ

14.282

11.831

Tổng doanh thu hoạt động

390.392

434.197

Thu nhập đầu tư

4.724

4.704

Đầu tư và các khoản lợi nhuận khác (tổn thất) - ròng

3.403

(1.671)


398.519

437.230

Chi phí:Số tiền được các cơ quan lưu giữ

176.494

195.207

Chi phí nhân viên

129.256

138.822

Các chi phí hoạt động khác

77.155

80.267

Tổn thất quyền sở hữu và các yêu cầu bồi thường liên quan

15.686

18.981

Khấu hao và khấu hao

5.990

6.234

Lãi suất

1.164

974


405.745

440.485

Tổn thất trước thuế và lợi ích không kiểm soát

(7.226)

(3.255)

Quyền lợi thuế thu nhập

2.442

1.294

Tổn thất ròng

(4.784)

(1.961)

Thu nhập ròng ít hơn do lợi ích không kiểm soát

1.982

1.819

Tổn thất ròng do Stewart gây ra

(6.766)

(3.780)
Tổn thất ròng trên mỗi cổ phiếu pha loãng do Stewart

(0,29)

(0,16)

Cổ phiếu trung bình pha loãng đang lưu hành (000)

23.595

23.508
Thông tin tài chính đã chọn:Tiền mặt ròng được sử dụng trong hoạt động

(39.883)

(28.926)

Thu nhập toàn diện khác (tổn thất)

13.761

(9.847)

Số lượng Đơn hàng Hàng tháng:

Đơn hàng đã mở 2019:

Tháng Một

Tháng Hai

Tháng Ba

Tổng


Lệnh Đóng 2019:

Tháng Một

Tháng Hai

Tháng Ba

Tổng

Thương mại

1.572

1.236

1.490

4.298


Thương mại

1.312

929

1.263

3.504

Mua

16.869

16.963

19.715

53.547


Mua

9.659

10.401

13.258

33.318

Cấp vốn lại

7.584

7.032

8.568

23.184


Cấp vốn lại

3.900

4.314

5.029

13.243

Khác

521

675

395

1.591


Khác

361

340

295

996

Tổng

26.546

25.906

30.168

82.620


Tổng

15.232

15.984

19.845

51.061
Đơn hàng đã mở 2018:

Tháng Một

Tháng Hai

Tháng Ba

Tổng


Lệnh Đóng 2018:

Tháng Một

Tháng Hai

Tháng Ba

Tổng

Thương mại (Lưu ý 1)

2.649

2.395

2.395

7.439


Thương mại (Lưu ý 1)

1.696

1.811

1.888

5.395

Mua

17.023

17.753

21.715

56.491


Mua

10.855

10.943

14.883

36.681

Cấp vốn lại

7.609

7.287

8.236

23.132


Cấp vốn lại

5.129

4.538

5.212

14.879

Khác

1.107

944

962

3.013


Khác

886

900

1.329

3.115

Tổng

28.388

28.379

33.308

90.075


Tổng

18.566

18.192

23.312

60.070


Lưu ý 1 – Các đơn đặt hàng thương mại năm trước đã được cập nhật để tính đến những thay đổi đối với quy trình theo dõi đơn đặt hàng trong nước của chúng tôi và loại trừ các đơn đặt hàng quốc tế. Tham khảo Phụ lục B để biết thông tin cập nhật về đơn hàng cho năm 2018 và 2017.

STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION

BẢNG CÂN ĐỐI CHI TIẾT

(Tính bằng hàng ngàn đô la)Ngày 31 tháng 3,
2019
(chưa kiểm toán)

Ngày 31 tháng 12,
2018

Tài sản:Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

164.507

192.067

Đầu tư ngắn hạn

23.473

22.950

Đầu tư vào chứng khoán nợ và vốn chủ sở hữu, với giá trị hợp lý

627.648

636.017

Các khoản phải thu – phí bảo hiểm từ các cơ quan

29.421

29.032

Khoản phải thu – khác

51.299

47.044

Trợ cấp cho số tiền không thể thu được

(4.450)

(4.614)

Tài sản và thiết bị, lưới

57.192

60.794

Vận hành tài sản cho thuê (Lưu ý 2)

103.947

-

Nhà máy tiêu đề, với chi phí

74.737

74.737

Thiện chí

248.890

248.890

Tài sản vô hình, mạng lưới khấu hao

8.518

9.727

Tài sản thuế bị trì hoãn

4.575

4.575

Các tài sản khác

52.553

51.711


1.442.310

1.372.930

Trách nhiệm:Ghi chú phải trả

105.043

108.036

Các khoản nợ phải trả và nợ tích lũy

71.621

109.283

Trách nhiệm pháp lý trong hoạt động cho thuê (Lưu ý 2)

115.307

-

Tổn thất quyền sở hữu ước tính

454.075

461.560

Các khoản nợ thuế hoãn lại

17.360

14.214


763.406

693.093

Vốn cổ phần của cổ đông:Cổ phiếu Phổ thông và vốn góp bổ sung

187.139

186.714

Thu nhập được giữ lại

500.335

514.248

Tổn thất toàn diện tích lũy khác

(11.010)

(24.771)

Kho bạc

(2.666)

(2.666)

Vốn cổ phần của các cổ đông được quy cho Stewart

673.798

673.525

Lợi ích không kiểm soát

5.106

6.312

Tổng vốn cổ đông

678.904

679.837


1.442.310

1.372.930Số cổ phiếu đang lưu hành (000)

23.699

23.719

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

28,65

28,66


Lưu ý 2 – Bắt đầu từ ngày 2019, chúng tôi đã áp dụng tiêu chuẩn kế toán cho thuê mới, dẫn đến ghi nhận bảng cân đối kế toán về tài sản và nợ liên quan đến hoạt động cho thuê không gian văn phòng của chúng tôi. Tài sản cho thuê hoạt động thể hiện quyền sử dụng tài sản cơ bản trong các điều khoản cho thuê tương ứng. Việc áp dụng này không dẫn đến bất kỳ tác động nào đến báo cáo hoạt động và dòng tiền của chúng ta.

STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION

THÔNG TIN PHÂN ĐOẠN

(Tính bằng hàng ngàn đô la)


Quý Kết thúc:

Ngày 31 tháng ba năm 2019


Ngày 31 tháng ba năm 2018


Quyền sở hữu

Phụ trợ
Dịch vụ

Doanh nghiệp

Hợp nhất


Quyền sở hữu

Phụ trợ
Dịch vụ

Doanh nghiệp

Hợp nhất

Doanh thu:
Doanh thu hoạt động

376.110

14.282

390.392


422.366

11.831

434.197

Thu nhập đầu tư

4.724

-

4.724


4.704

-

4.704

Đầu tư và các khoản lợi nhuận khác (tổn thất) - ròng

3.603

(200)

3.403


(1.659)

(12)

(1.671)


384.437

14.082

398.519


425.411

11.819

437.230

Chi phí:
Số tiền được các cơ quan lưu giữ

176.494

-

176.494


195.207

-

195.207

Chi phí nhân viên

123.056

6.200

129.256


131.604

7.218

138.822

Các chi phí hoạt động khác

64.427

12.728

77.155


69.171

11.096

80.267

Tổn thất quyền sở hữu và các yêu cầu bồi thường liên quan

15.686

-

15.686


18.981

-

18.981

Khấu hao và khấu hao

5.153

837

5.990


5.317

917

6.234

Lãi suất

6

1.164

1.164


6

968

974


384.816

20.929

405.745


420.286

20.199

440.485

(Mất) thu nhập trước thuế

(379)

(6.847)

(7.226)


5.125

(8.380)

(3.255)

Phụ lục A
Doanh thu đã điều chỉnh và EBITDA đã điều chỉnh

Ban quản lý sử dụng nhiều phép đo tài chính và hoạt động khác với báo cáo tài chính được lập theo Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung (GAAP) của Hoa Kỳ để phân tích hiệu quả hoạt động của nó. Những điều này bao gồm: (1) doanh thu được điều chỉnh, là doanh thu được báo cáo được điều chỉnh cho bất kỳ khoản đầu tư ròng nào và các khoản lãi và lỗ khác và (2) thu nhập ròng sau thu nhập từ lợi ích không kiểm soát và trước chi phí lãi, chi phí thuế thu nhập và khấu hao và khấu hao và được điều chỉnh cho đầu tư ròng và các khoản lãi và lỗ khác và các chi phí phi hoạt động khác như chi phí sáp nhập FNF và chi phí tư vấn của bên thứ ba khác ( EBITDA đã điều chỉnh). Ban quản lý coi các biện pháp này là các thước đo hiệu suất quan trọng về lợi nhuận cốt lõi cho các hoạt động của mình và là các thành phần chính của báo cáo tài chính nội bộ. Ban quản lý tin rằng các nhà đầu tư được hưởng lợi từ việc tiếp cận các biện pháp tài chính tương tự mà ban quản lý sử dụng.

Các bảng sau đây đối chiếu các số liệu đo lường tài chính phi GAAP được ban quản lý sử dụng với các số liệu GAAP có thể so sánh trực tiếp nhất của chúng tôi trong quý kết thúc bằng Ngày 31 tháng ba năm 2019 và 2018 (tính bằng triệu đô la).


Quý Kết thúc vào ngày 31 tháng 3,


2019

2018

Thay đổi

Doanh thu

398,5

437,2


Ít hơn: Đầu tư và các tổn thất khác (lợi nhuận)

(3,4)

1,7


Doanh thu đã điều chỉnh

395,1

438,9

(10)%

Tổn thất ròng do Stewart gây ra

(6,8)

(3,8)


Lợi ích không kiểm soát

2,0

1,8


Thuế thu nhập

(2,4)

(1,3)


Tổn thất trước thuế và lợi ích không kiểm soát

(7,2)

(3,3)


Chi phí sáp nhập FNF

2,0

2,3


Các khoản phí không hoạt động khác

1,5

-


Đầu tư và các tổn thất khác (lợi nhuận)

(3,4)

1,7


Thu nhập được điều chỉnh (tổn thất) trước thuế và lợi ích không kiểm soát

(7,1)

0,7


Khấu hao và khấu hao

6,0

6,2


Chi phí lãi suất

1,2

1,0


EBITDA đã điều chỉnh

0,1

7,9

(99)%

Phụ lục B

Đã cập nhật 2018 và 2017 Số lượng Đơn hàng Hàng quý


2018 Lệnh Đã Đóng:

Q1

Q2

Q3

Q4

Tổng

Thương mại

5.395

5.218

4.388

4.628

19.629

Mua

36.681

49.069

46.041

39.428

171.219

Cấp vốn lại

14.879

14.582

13.146

12.379

54.986

Khác

3.115

2.536

1.414

1.502

8.567

Tổng

60.070

71.405

64.989

57.937

254.4012018 Đơn hàng đã mở:

Q1

Q2

Q3

Q4

Tổng

Thương mại

7.439

6.171

5.275

5.267

24.152

Mua

56.491

66.074

58.928

46.294

227.787

Cấp vốn lại

23.132

21.615

20.441

18.043

83.231

Khác

3.013

2.531

1.825

1.628

8.997

Tổng

90.075

96.391

86.469

71.232

344.167


2017 Lệnh Đã Đóng:

Q1

Q2

Q3

Q4

Tổng

Thương mại

5.454

6.469

5.799

5.568

23.290

Mua

40.202

52.362

48.432

43.536

184.532

Cấp vốn lại

19.208

16.298

17.965

18.414

71.885

Khác

3.198

4.135

2.872

2.318

12.523

Tổng

68.062

79.264

75.068

69.836

292.2302017 Đơn hàng đã mở:

Q1

Q2

Q3

Q4

Tổng

Thương mại

8.945

8.691

8.431

7.866

33.933

Mua

61.242

67.823

59.679

50.404

239.148

Cấp vốn lại

23.456

24.183

27.155

24.196

98.990

Khác

4.596

4.423

4.565

4.026

17.610

Tổng

98.239

105.120

99.830

86.492

389.681LIÊN HỆ: Nat Otis, SVP - Tài chính và Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư (713) 625-8360

Powered by