Thông cáo Báo chí

Kết quả Quý 2020 của Stewart Reports Cung cấp Cập nhật COVID-19

- Tính thanh khoản và vị thế vốn mạnh mẽ tạo nền tảng để hỗ trợ khách hàng, nhân viên và thị trường của Công ty trong giai đoạn sắp tới

- Doanh thu quyền sở hữu là 440,3 triệu đô la, tăng 64,2 triệu đô la, hoặc 17 phần trăm, so với quý trước

- Thu nhập ròng 5,2 triệu USD (13,3 triệu USD trên cơ sở điều chỉnh) so với tổn thất ròng 6,8 triệu USD (6,7 triệu USD trên cơ sở điều chỉnh) trong quý năm trước

- EPS pha loãng là $0,22 ($0,56 trên cơ sở điều chỉnh) so với EPS pha loãng quý 2019 đầu tiên là -$0,29 (-$0,28 trên cơ sở điều chỉnh)

HOUSTON, Ngày 22 tháng tư năm 2020 /PRNewswire/ -- Stewart Information Services Corporation (NYSE: STC) hôm nay đã báo cáo thu nhập ròng quý 2020 có thể quy cho Stewart là 5,2 triệu USD (0,22 USD cho mỗi cổ phiếu pha loãng), so với khoản lỗ ròng có thể quy cho Stewart là 6,8 triệu USD (0,29 USD cho mỗi cổ phiếu pha loãng) trong quý 2019 đầu tiên. Thu nhập trước thuế quý 2020 trước khi có lợi ích không kiểm soát là 9,3 triệu đô la so với tổn thất trước thuế trước khi có lợi ích không kiểm soát là 7,2 triệu đô la trong quý 2019 đầu tiên.

Kết quả quý 2020 bao gồm 10,6 triệu USD tổn thất ròng chưa ghi nhận được ghi nhận trong phân khúc quyền sở hữu liên quan đến những thay đổi trong giá trị hợp lý của các khoản đầu tư chứng khoán vốn cổ phần.

Kết quả quý 2019 bao gồm các mục trước thuế sau:

  • 3,5 triệu đô la lợi nhuận ròng chưa thực hiện được ghi nhận trong phân khúc quyền sở hữu liên quan đến những thay đổi trong giá trị hợp lý của các khoản đầu tư chứng khoán vốn cổ phần,
  • 2,0 triệu đô la chi phí tư vấn của bên thứ ba liên quan đến giao dịch sáp nhập Fidelity National Financial (FNF) đã chấm dứt bao gồm các chi phí hoạt động khác trong các dịch vụ phụ trợ và phân khúc doanh nghiệp,
  • 0,8 triệu đô la chi phí kiện tụng liên quan đến việc mua lại 2013 dịch vụ cho vay được bao gồm trong các chi phí hoạt động khác trong các dịch vụ phụ trợ và phân khúc doanh nghiệp, và
  • 0,7 triệu đô la chi phí đóng cửa văn phòng được bao gồm trong các chi phí hoạt động khác trong phân khúc quyền sở hữu.

Cập nhật COVID-19
Stewart đang theo dõi chặt chẽ đại dịch COVID-19 và tác động của đại dịch đối với ngành của chúng ta và nền kinh tế toàn cầu nói chung. Chúng tôi đã ban hành kế hoạch kinh doanh liên tục vào đầu tháng 3, vẫn mở cửa cho doanh nghiệp bảo lãnh và đóng các giao dịch bất động sản cho các khách hàng dân cư và thương mại của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục thực hiện các biện pháp thích hợp, cùng với hướng dẫn y tế từ các cơ quan chính phủ và ngành, để đảm bảo sự an toàn của tất cả nhân viên và khách hàng của chúng tôi, đã được coi là một dịch vụ thiết yếu. Các khả năng kỹ thuật số của Stewart, bao gồm công chứng trực tuyến từ xa (RON), nền tảng chữ ký điện tử, bảo hiểm ảo và các công cụ chuyển tiền trên thiết bị di động, tiếp tục giúp các nhân viên của chúng tôi duy trì thị trường bất động sản mở và hoạt động trong những thời điểm rất khó khăn. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động quản lý hoạt động kinh doanh của mình trong cuộc khủng hoảng này để hỗ trợ duy trì một thị trường bất động sản hoạt động tốt, với sự an toàn của khách hàng và nhân viên là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Chúng tôi có tiền mặt và các khoản đầu tư đáng kể, khả năng vay trên hạn mức tín dụng và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ mà chúng tôi tin rằng sẽ cho phép chúng tôi vượt qua thành công các điều kiện kinh tế bất lợi do đại dịch COVID-19 gây ra.

Fred Eppinger, giám đốc điều hành cho biết: “Mặc dù tôi hài lòng với hiệu suất của chúng tôi trong quý này, vì Stewart đã đạt được một trong những hiệu suất quý đầu tiên mạnh nhất trong lịch sử, nhưng thước đo lớn hơn về thành tích của chúng tôi là những gì đã được thực hiện kể từ giữa tháng 3 để hỗ trợ khách hàng, nhân viên và thị trường bất động sản của chúng tôi”. "Chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và khách hàng, đồng thời sử dụng nhanh chóng và sáng tạo tất cả các công cụ có sẵn để tiếp tục dẫn đầu trong hoạt động của thị trường bất động sản, bao gồm giúp mọi người mua nhà và thế chấp tái cấp vốn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cẩn thận tác động của đại dịch COVID-19 đối với ngành và nền kinh tế của chúng tôi khi chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ cần thiết được yêu cầu ngay sau đó. Tôi vẫn rất lạc quan rằng với các cộng sự xuất sắc, triết lý lấy khách hàng làm trung tâm và bảng cân đối kế toán vững chắc, Stewart sẽ thoát khỏi giai đoạn đầy thách thức này với tư cách là nhà cung cấp hàng đầu, mạnh mẽ trong các dịch vụ quyền sở hữu."

Thông tin Tài chính Đã chọn
Kết quả tóm tắt của các hoạt động như sau (tính bằng triệu đô la, ngoại trừ trên mỗi cổ phiếu):


Quý Kết thúc vào ngày 31 tháng 3,


2020

2019
Tổng doanh thu

439,9

398,5

Thu nhập trước thuế (tổn thất) trước khi không kiểm soát lợi ích

9,3

(7,2)

Quyền lợi thuế thu nhập (chi phí)

(1,9)

2,4

Ít hơn: thu nhập ròng do lợi ích không kiểm soát

(2,2)

(2,0)

Thu nhập ròng (tổn thất) do Stewart quy cho

5,2

(6,8)

Điều chỉnh phi GAAP, sau thuế*

8,1

0,1

Thu nhập ròng đã điều chỉnh (tổn thất) do Stewart*

13,3

(6,7)

Thu nhập ròng (tổn thất) trên mỗi cổ phiếu Stewart pha loãng

0,22

(0,29)

Thu nhập ròng đã điều chỉnh (tổn thất) trên mỗi cổ phiếu Stewart pha loãng*

0,56

(0,28)


* Xem Phụ lục A

Phân đoạn Tiêu đề
Kết quả tóm tắt của phân khúc quyền sở hữu như sau (tính bằng triệu đô la, ngoại trừ biên lợi nhuận trước thuế):


Quý Kết thúc vào ngày 31 tháng 3,2020

2019

% Thay đổiDoanh thu hoạt động

440,3

376,1

17%


Thu nhập đầu tư

5,2

4,7

10%


Lợi nhuận ròng đã nhận ra và chưa nhận ra (tổn thất)

(11,1)

3,6

(408)%


Thu nhập trước thuế (tổn thất)

14,8

(0,4)Biên lợi nhuận trước thuế

3,4%

(0,1)%Doanh thu từ hoạt động quyền sở hữu trong quý 2020 tăng 64,2 triệu đô la, hay 17 phần trăm so với quý trước, doanh thu từ quyền sở hữu trực tiếp tăng 37,0 triệu đô la, hay 23 phần trăm, và doanh thu từ đại lý độc lập gộp tăng 27,2 triệu đô la, hay 13 phần trăm. Thu nhập đầu tư cao hơn là do thu nhập lãi suất tăng chủ yếu là do số dư tiền mặt và tương đương tiền mặt trung bình cao hơn trong quý 2020 so với quý năm trước. Các khoản lỗ và lợi nhuận ròng chưa thực hiện của phân khúc quyền sở hữu chủ yếu là do các khoản lỗ10,6 ròng chưa thực hiện và 3,5 triệu USD lợi nhuận ròng chưa thực hiện liên quan đến những thay đổi về giá trị hợp lý của các khoản đầu tư chứng khoán cổ phần trong quý 2020 và 2019 tương ứng.

Với doanh thu hoạt động quyền sở hữu cao hơn, chi phí hoạt động tổng thể của phân khúc quyền sở hữu tăng 34,8 triệu đô la, tương đương 9 phần trăm, trong quý 2020 so với quý 2019 đầu tiên, chủ yếu là do chi phí duy trì đại lý cao hơn 13 phần trăm và tăng 5 phần trăm tổng chi phí nhân viên và các chi phí hoạt động khác. Tỷ lệ kiều hối trung bình của đại lý độc lập của chúng ta trong quý 2020 thấp hơn một chút ở mức 17,6 phần trăm, so với 17,9 phần trăm trong quý 2019 đầu tiên. Chi phí tổn thất quyền sở hữu tăng 19 phần trăm trong quý 2020 đầu tiên; trong khi theo tỷ lệ phần trăm doanh thu quyền sở hữu, chi phí tổn thất quyền sở hữu trong quý 2020 đầu tiên là 4,2 phần trăm, tương đương với quý năm trước.

Ngoại trừ các khoản lỗ và lãi ròng đã thực hiện và chưa thực hiện, và các chi phí không hoạt động khác được thảo luận ở trên, thu nhập trước thuế quý 2020 của phân khúc quyền sở hữu sẽ là 25,9 triệu đô la (biên độ 5,8%), so với khoản lỗ trước thuế là 3,3 triệu đô la (biên độ âm 0,9%) trong quý 2019 đầu tiên.

Thông tin doanh thu tiêu đề trực tiếp được trình bày dưới đây (tính bằng triệu đô la):


Quý Kết thúc vào ngày 31 tháng 3,


2020

2019

% Thay đổi

Phi thương mại:
Nội địa

132,8

107,4

24%

Quốc tế

19,1

15,6

22%

Thương mại:
Nội địa

41,4

33,7

23%

Quốc tế

5,0

4,5

11%

Tổng doanh thu trực tiếp từ quyền sở hữu

198,3

161,2

23%

Doanh thu từ quyền sở hữu trực tiếp tăng chủ yếu do số lượng lớn các đơn đặt hàng đã đóng trong quý 2020 so với quý trước. Doanh thu trong nước phi thương mại quý 2020 được cải thiện khi tổng giá trị mua và tái cấp vốn cho các đơn hàng đã đóng tăng so với quý trước, chủ yếu chịu ảnh hưởng của môi trường lãi suất thấp hơn. Doanh thu thương mại trong nước cũng được hưởng lợi từ các đơn hàng thương mại đóng cửa cao hơn 4% trong quý đầu tiên so với quý 2019. Phí thương mại trong nước cho mỗi hồ sơ trong quý 2020 là khoảng 11.400 USD, tăng 18% so với quý 2019 đầu tiên; trong khi phí cư trú trong nước cho mỗi hồ sơ là khoảng 2.000 USD, giảm 11% so với quý năm ngoái, chủ yếu là do kết hợp cấp vốn lại cao hơn cho các giao dịch mua. Tổng doanh thu tiêu đề quốc tế đã tăng 4,0 triệu đô la, tương đương 20 phần trăm, chủ yếu là do khối lượng tăng lên trong các hoạt động của chúng tôi tại Canada và Vương quốc Anh.

Dịch vụ Phụ trợ và Phân khúc Doanh nghiệp
Kết quả tóm tắt của các dịch vụ phụ trợ và phân khúc doanh nghiệp như sau (tính bằng triệu đô la):


Quý Kết thúc vào ngày 31 tháng 3,


2020

2019

% Thay đổi

Doanh thu hoạt động

5,5

14,3

(62)%

Tổn thất trước thuế

(5,6)

(6,8)

19%

Doanh thu hoạt động phân khúc giảm trong quý 2020 so với quý của năm trước, chủ yếu do doanh thu thấp hơn từ hoạt động kinh doanh dịch vụ tìm kiếm do đơn đặt hàng thấp hơn đáng kể từ một số khách hàng. Kết quả của phân khúc này trong quý 2020 và quý 2019 lần lượt bao gồm khoảng 5,1 triệu đô la và 5,5 triệu đô la chi phí ròng do hoạt động của công ty mẹ và doanh nghiệp.

Chi phí
Chi phí nhân viên trong quý 2020 đã tăng 5% lên 135,7 triệu đô la từ 129,3 triệu đô la trong quý 2019 đầu tiên, chủ yếu là do khối lượng giao dịch tăng lên. Theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu hoạt động, chi phí nhân viên trong quý 2020 đã cải thiện 270 điểm cơ bản lên 30,4 phần trăm từ 33,1 phần trăm trong quý 2019 đầu tiên.

Các chi phí hoạt động khác đã giảm 7 phần trăm xuống còn 71,9 triệu đô la trong quý 2020 đầu tiên từ 77,2 triệu đô la trong quý 2019 đầu tiên. Sự suy giảm này chủ yếu là do phí tìm kiếm bên ngoài thấp hơn, giảm tiền thuê nhà và các chi phí thuê nhà khác, và giảm chi phí tư vấn bên ngoài. Theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu hoạt động, các chi phí hoạt động khác trong quý 2020 đã cải thiện 370 điểm cơ bản lên 16,1% so với 19,8% trong quý 2019 đầu tiên. Không bao gồm các khoản phí không hoạt động nêu trên, tỷ lệ chi phí hoạt động khác trong quý 2019 sẽ là 18,9%.

Khác
Tiền mặt ròng được sử dụng bởi các hoạt động được cải thiện trong quý 2020 đến 11,4 triệu đô la, so với tiền mặt ròng được sử dụng là 39,9 triệu đô la trong quý năm trước, chủ yếu là do thu nhập ròng được tạo ra và các khoản thanh toán yêu cầu bồi thường thấp hơn trong quý 2020 đầu tiên.

Tổn thất toàn diện khác trong quý 2020 là 14,1 triệu USD, so với thu nhập toàn diện khác là 13,8 triệu USD trong quý 2019 đầu tiên, chủ yếu là do sự suy giảm tỷ giá hối đoái ngoại tệ và suy thoái thị trường tài chính trong quý 2020 đầu tiên.

Cuộc gọi Thu nhập Quý 1
Stewart sẽ tổ chức một cuộc gọi hội nghị để thảo luận về thu nhập quý 2020 tại 8:30 SA Eastern Time trên Thứ năm, tháng tư 23, 2020. Để tham gia, hãy quay số (877) 876-9174 (Hoa Kỳ) và (785) 424-1669 (Quốc tế) - mã truy cập STCQ120. Ngoài ra, những người tham gia có thể nghe cuộc gọi hội nghị qua trang web Quan hệ Nhà đầu tư của Stewart tại http://www.stewart.com/investor-relations/earnings-call.html. Việc phát lại cuộc gọi hội nghị sẽ có sẵn từ 11:00 SA Eastern Time trên Ngày 23 tháng tư năm 2020 cho đến nửa đêm trên Ngày 30 tháng tư năm 2020, bằng cách quay số (800) 688-7036 (Hoa Kỳ) hoặc (402) 220-1346 (Quốc tế) - mã truy cập cũng là STCQ120.

Giới thiệu về Stewart
Stewart Information Services Corporation (NYSE:STC) là một công ty dịch vụ bất động sản toàn cầu, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông qua các hoạt động trực tiếp, mạng lưới các Nhà cung cấp Tin cậy của Stewart , và các công ty. Từ bảo hiểm quyền sở hữu nhà ở và thương mại, dịch vụ đóng cửa và thanh toán cho đến các dịch vụ chuyên biệt cho ngành thế chấp, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện, chuyên môn sâu và các giải pháp mà khách hàng của chúng tôi cần cho bất kỳ giao dịch bất động sản nào. Tại Stewart, chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng mối quan hệ vững chắc - và những mối quan hệ đối tác này là nền tảng của mọi giao dịch kết thúc, mọi giao dịch và mọi giao dịch. Stewart. Đối tác thực sự. Khả năng thực sự. Thông tin thêm có sẵn tại trang web của Công ty tại stewart.com, hoặc bạn có thể đăng ký blog Stewart tại blog.stewart.com, hoặc theo dõi Stewart trên Twitter® @stewarttitleco.

Các tuyên bố hướng tới tương lai. Một số tuyên bố trong bản tin này là "các tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân 1995. Những tuyên bố hướng tới tương lai như vậy liên quan đến các sự kiện trong tương lai, không phải trong quá khứ và thường giải quyết hoạt động kinh doanh và tài chính dự kiến trong tương lai của chúng ta. Những tuyên bố này thường chứa những từ như "mong đợi", "dự đoán", "dự định", "kế hoạch", "tin tưởng", "tìm kiếm", "sẽ", "dự đoán" hoặc những từ tương tự khác. Các tuyên bố hướng tới tương lai về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế của chúng ta khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Những rủi ro và sự không chắc chắn này bao gồm, trong số những thứ khác, sự biến động của điều kiện kinh tế, bao gồm thời gian và tác động của đại dịch COVID-19; những thay đổi bất lợi về mức độ hoạt động bất động sản; thay đổi về lãi suất thế chấp, doanh số bán nhà hiện tại và mới, và tính sẵn có của tài trợ thế chấp; khả năng ứng phó và thực hiện các thay đổi công nghệ, bao gồm việc hoàn thành việc triển khai các hệ thống doanh nghiệp của chúng tôi; tác động của việc mất quyền sở hữu ngoài dự kiến hoặc sự cần thiết phải tăng cường dự trữ tổn thất hợp đồng bảo hiểm của chúng tôi; bất kỳ ảnh hưởng nào của việc mất quyền sở hữu đối với dòng tiền và điều kiện tài chính của chúng tôi; khả năng thu hút và giữ chân các nhân viên bán hàng có năng suất cao; tác động của việc kiểm tra các hoạt động đại lý của chúng tôi về chất lượng và lợi nhuận; tỷ lệ chuyển tiền của cơ quan độc lập; thay đổi đối với những người tham gia trong thị trường thế chấp thứ cấp và tỷ lệ tái cấp vốn ảnh hưởng đến nhu cầu đối với các sản phẩm bảo hiểm quyền sở hữu; không tuân thủ quy định, gian lận hoặc gian lận của các cơ quan hoặc nhân viên bảo hiểm quyền sở hữu của chúng tôi; khả năng ứng phó kịp thời và hiệu quả về chi phí với những thay đổi quan trọng trong ngành và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới; kết quả của vụ kiện đang chờ xử lý; tác động của những thay đổi trong các quy định của chính phủ và bảo hiểm, bao gồm bất kỳ khoản giảm giá nào trong tương lai đối với các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm quyền sở hữu; sự phụ thuộc của chúng tôi vào các công ty con hoạt động như một nguồn dòng tiền; khả năng tiếp cận các thị trường vốn chủ sở hữu và vay nợ khi và nếu cần thiết; khả năng phát triển các hoạt động quốc tế của chúng tôi; mùa vụ và thời tiết; và khả năng của chúng ta trong việc ứng phó với hành động của các đối thủ cạnh tranh. Những rủi ro và sự không chắc chắn này, cũng như những rủi ro khác, được thảo luận chi tiết hơn trong các tài liệu của chúng tôi được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, bao gồm Báo cáo Thường niên của chúng tôi trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc Ngày 31 tháng mười hai năm 2019, và nếu có, Báo cáo Hàng quý của chúng tôi trên Mẫu 10-Q, và Báo cáo Hiện tại trên Mẫu 8-K. Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai có trong bản tin này đều đủ điều kiện rõ ràng theo toàn bộ các tuyên bố cảnh báo đó. Chúng tôi từ chối mọi nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào có trong bản tin này để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh có thể phát sinh sau ngày này, trừ khi có thể được yêu cầu bởi luật hiện hành.

STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION

CÁC TUYÊN BỐ NGẮN GỌN VỀ HOẠT ĐỘNG (CHƯA ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

(Tính bằng hàng ngàn đô la, ngoại trừ số tiền trên mỗi cổ phiếu và ngoại trừ những nơi được ghi chú)Quý Kết thúc

Ngày 31 tháng 3,


2020

2019

Doanh thu:Doanh thu từ quyền sở hữu:Hoạt động trực tiếp

198.283

161.247

Hoạt động của đại lý

242.030

214.863

Các dịch vụ phụ trợ

5.461

14.282

Tổng doanh thu hoạt động

445.774

390.392

Thu nhập đầu tư

5.218

4.724

Lợi nhuận ròng đã nhận ra và chưa nhận ra (tổn thất)

(11.091)

3.403


439.901

398.519

Chi phí:Số tiền được các cơ quan lưu giữ

199.366

176.494

Chi phí nhân viên

135.652

129.256

Các chi phí hoạt động khác

71.858

77.155

Tổn thất quyền sở hữu và các yêu cầu bồi thường liên quan

18.632

15.686

Khấu hao và khấu hao

4.231

5.990

Lãi suất

892

1.164


430.631

405.745

Thu nhập (tổn thất) trước thuế và lợi ích không kiểm soát

9.270

(7.226)

Quyền lợi thuế thu nhập (chi phí)

(1.896)

2.442

Thu nhập ròng (tổn thất)

7.374

(4.784)

Thu nhập ròng ít hơn do lợi ích không kiểm soát

2.197

1.982

Thu nhập ròng (tổn thất) do Stewart quy cho

5.177

(6.766)
Thu nhập ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu pha loãng do Stewart

0,22

(0,29)

Cổ phiếu trung bình pha loãng đang lưu hành (000)

23.749

23.595
Thông tin tài chính đã chọn:Tiền mặt ròng được sử dụng trong hoạt động

(11.360)

(39.883)

Thu nhập toàn diện (tổn thất) khác

(14.102)

13.761

Số lượng Đơn hàng Nội địa Hàng tháng:Đơn hàng đã mở 2020:

Tháng Một

Tháng Hai

Tháng Ba

Tổng


Lệnh Đóng 2020:

Tháng Một

Tháng Hai

Tháng Ba

Tổng

Thương mại

1.514

1.210

1.429

4.153


Thương mại

1.212

1.157

1.259

3.628

Mua

16.856

17.829

18.951

53.636


Mua

10.128

10.760

12.827

33.715

Cấp vốn lại

14.830

18.707

30.652

64.189


Cấp vốn lại

9.053

9.822

12.871

31.746

Khác

244

230

256

730


Khác

147

169

128

444

Tổng

33.444

37.976

51.288

122.708


Tổng

20.540

21.908

27.085

69.533
Đơn hàng đã mở 2019:

Tháng Một

Tháng Hai

Tháng Ba

Tổng


Lệnh Đóng 2019:

Tháng Một

Tháng Hai

Tháng Ba

Tổng

Thương mại

1.572

1.236

1.490

4.298


Thương mại

1.312

929

1.263

3.504

Mua

16.869

16.963

19.715

53.547


Mua

9.659

10.401

13.258

33.318

Cấp vốn lại

7.584

7.032

8.568

23.184


Cấp vốn lại

3.900

4.314

5.029

13.243

Khác

521

675

395

1.591


Khác

361

340

295

996

Tổng

26.546

25.906

30.168

82.620


Tổng

15.232

15.984

19.845

51.061

STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION

BẢNG CÂN ĐỐI CHI TIẾT

(Tính bằng hàng ngàn đô la)Ngày 31 tháng 3,
2020
(chưa kiểm toán)

Ngày 31 tháng 12,
2019

Tài sản:Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

293.599

330.609

Đầu tư ngắn hạn

19.233

23.527

Đầu tư vào chứng khoán nợ và vốn chủ sở hữu, với giá trị hợp lý

612.403

645.039

Các khoản phải thu – phí bảo hiểm từ các cơ quan

24.591

26.405

Khoản phải thu – khác

40.071

50.067

Trợ cấp cho số tiền không thể thu được

(4.567)

(4.469)

Tài sản và thiết bị, lưới

51.292

50.461

Vận hành tài sản cho thuê, ròng

94.922

99.028

Nhà máy tiêu đề

72.627

72.627

Thiện chí

249.946

248.890

Tài sản vô hình, mạng lưới khấu hao

4.495

4.623

Tài sản thuế bị trì hoãn

4.407

4.407

Các tài sản khác

44.847

41.571


1.507.866

1.592.785

Trách nhiệm:Ghi chú phải trả

102.613

110.632

Các khoản nợ phải trả và nợ tích lũy

84.974

126.779

Trách nhiệm pháp lý trong hoạt động cho thuê

108.333

113.843

Tổn thất quyền sở hữu ước tính

447.582

459.053

Các khoản nợ thuế hoãn lại

27.289

28.719


770.791

839.026

Vốn cổ phần của cổ đông:Cổ phiếu Phổ thông và vốn góp bổ sung

188.773

188.279

Thu nhập được giữ lại

562.445

564.392

Tổn thất toàn diện tích lũy khác

(16.801)

(2.699)

Kho bạc

(2.666)

(2.666)

Vốn cổ phần của các cổ đông được quy cho Stewart

731.751

747.306

Lợi ích không kiểm soát

5.324

6.453

Tổng vốn cổ đông

737.075

753.759


1.507.866

1.592.785
Số cổ phiếu đang lưu hành (000)

23.680

23.709

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

30,90

31,52

STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION

THÔNG TIN PHÂN ĐOẠN

(Tính bằng hàng ngàn đô la)


Ba tháng kết thúc:

Ngày 31 tháng ba năm 2020


Ngày 31 tháng ba năm 2019


Quyền sở hữu

Phụ trợ
Dịch vụ

Doanh nghiệp

Hợp nhất


Quyền sở hữu

Phụ trợ
Dịch vụ

Doanh nghiệp

Hợp nhất

Doanh thu:
Doanh thu hoạt động

440.313

5.461

445.774


376.110

14.282

390.392

Thu nhập đầu tư

5.218

-

5.218


4.724

-

4.724

Lợi nhuận ròng đã nhận ra và chưa nhận ra (tổn thất)

(11.091)

- - -

(11.091)


3.603

(200)

3.403


434.440

5.461

439.901


384.437

14.082

398.519

Chi phí:
Số tiền được các cơ quan lưu giữ

199.366

-

199.366


176.494

-

176.494

Chi phí nhân viên

130.636

5.016

135.652


123.056

6.200

129.256

Các chi phí hoạt động khác

67.149

4.709

71.858


64.427

12.728

77.155

Tổn thất quyền sở hữu và các yêu cầu bồi thường liên quan

18.632

-

18.632


15.686

-

15.686

Khấu hao và khấu hao

3.821

410

4.231


5.153

837

5.990

Lãi suất

-

892

892


6

1.164

1.164


419.604

11.027

430.631


384.816

20.929

405.745

Thu nhập (tổn thất) trước thuế

14.836

(5.566)

9.270


(379)

(6.847)

(7.226)

Phụ lục A
Điều chỉnh phi GAAP

Ban quản lý sử dụng nhiều phép đo tài chính và hoạt động khác với báo cáo tài chính được lập theo Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung (GAAP) của Hoa Kỳ để phân tích hiệu quả hoạt động của nó. Những điều này bao gồm: (1) doanh thu đã điều chỉnh, là doanh thu đã báo cáo được điều chỉnh cho bất kỳ khoản lãi và lỗ ròng nào được thực hiện và chưa thực hiện và (2) thu nhập ròng sau thu nhập từ lợi ích không kiểm soát và được điều chỉnh cho lợi nhuận và lỗ ròng được thực hiện và chưa thực hiện và các chi phí không hoạt động khác như chi phí sáp nhập, chi phí đóng cửa văn phòng và chi phí kiện tụng (thu nhập ròng đã điều chỉnh). Thu nhập pha loãng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS pha loãng đã điều chỉnh) được tính bằng cách sử dụng thu nhập ròng đã điều chỉnh chia cho các cổ phiếu lưu hành có trọng số trung bình đã pha loãng. Ban quản lý coi các biện pháp này là các thước đo hiệu suất quan trọng về lợi nhuận cốt lõi cho các hoạt động của mình và là các thành phần chính của báo cáo tài chính nội bộ. Ban quản lý tin rằng các nhà đầu tư được hưởng lợi từ việc tiếp cận các biện pháp tài chính tương tự mà ban quản lý sử dụng.

Các bảng sau đây đối chiếu các phép đo tài chính phi GAAP được ban quản lý sử dụng với các phép đo GAAP có thể so sánh trực tiếp nhất cho Ngày 31 tháng ba năm 2020 và 2019 kết thúc quý (tính bằng triệu đô la, ngoại trừ cổ phiếu và số tiền trên mỗi cổ phiếu).


Quý Kết thúc vào ngày 31 tháng 3,


2020

2019

% Thay đổi

Tổng doanh thu

439,9

398,5


Ít hơn: Lợi nhuận ròng đã nhận ra và chưa nhận ra (tổn thất)

(11,1)

3,4


Doanh thu đã điều chỉnh

451,0

395,1

14%

Thu nhập ròng (tổn thất) do Stewart quy cho

5,2

(6,8)


Điều chỉnh trước thuế phi GAAP:
Tổn thất thực tế và không thực hiện được (giành được)

11,1

(3,4)


Chi phí liên quan đến sáp nhập

-

2,0


Chi phí đóng cửa văn phòng

-

0,7


Các khoản cộng dồn chi phí kiện tụng

-

0,8


Tác động thuế ròng của các điều chỉnh phi GAAP

(3,0)

-


Điều chỉnh phi GAAP, sau thuế

8,1

0,1


Thu nhập ròng đã điều chỉnh (tổn thất) do Stewart gây ra

13,3

(6,7)

293%

Cổ phiếu trung bình pha loãng đang lưu hành (000)

23.749

23.595


Thu nhập ròng đã điều chỉnh (lỗ) trên mỗi cổ phiếu

0,56

(0,28)


Powered by