Bỏ rơi là gì?

Từ điển Bất động sản

Việc tự nguyện từ bỏ quyền sở hữu hoặc một quyền lợi khác (chẳng hạn như quyền xây cất) do không sử dụng tài sản, cùng với ý định từ bỏ (bỏ quyền lợi).

Powered by