Từ điển Bất động sản

Hủy bỏ

Giảm hoặc giảm dần. Thường áp dụng cho việc giảm giá trị đã định của tài sản để tính thuế theo giá trị.

Powered by