Abatement là gì?

Từ điển Bất động sản

Giảm hoặc giảm dần. Việc bãi bỏ thường áp dụng cho việc giảm định giá tài sản được đánh giá đối với thuế giá trị quảng cáo.

Powered by