Từ điển Bất động sản

Sự tăng trị

Việc bồi đắp dần dần vào bờ biển hoặc bờ của một tuyến đường thủy.

Powered by