Xác nhận là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Một tuyên bố chính thức trước một viên chức được ủy quyền hợp lệ (chẳng hạn như công chứng viên) bởi một người đã thi hành một công cụ rằng việc thi hành đó là hành vi và quyết định của chính mình. Cần xác nhận để cho phép ghi lại một công cụ (với một số ngoại lệ cụ thể), thông báo mang tính xây dựng về nội dung của nó và cho phép công cụ được sử dụng làm bằng chứng mà không cần thêm bằng chứng. Chứng nhận được đính kèm với công cụ hoặc kết hợp trong chính công cụ.

Powered by