Từ điển Bất động sản

Người quản lý

Một người được tòa án chứng thực chỉ định để thực hiện việc quản lý di sản của người quá cố khi người quá cố không để lại di chúc. Nếu một phụ nữ được chỉ định, cô ấy được gọi là nữ quản lý tài sản.

Powered by