Bản khai có tuyên thệ là gì?

Từ điển Bất động sản

Một tuyên bố hoặc tuyên bố bằng văn bản, tuyên thệ trước một viên chức có thẩm quyền tuyên thệ.

Powered by