Thỏa thuận Bán hàng là gì?

Từ điển Bất động sản

Được biết đến với nhiều tên khác nhau, chẳng hạn như hợp đồng mua, thỏa thuận mua hoặc thỏa thuận bán hàng tùy theo địa điểm hoặc khu vực pháp lý. Một hợp đồng trong đó người bán đồng ý bán và người mua đồng ý mua, theo một số điều khoản và điều kiện cụ thể được lập thành văn bản và có chữ ký của cả hai bên.

Powered by