Tỷ lệ phần trăm hàng năm (A.P.R.) là bao nhiêu?

Từ điển Bất động sản

Tỷ lệ phần trăm lãi suất hàng năm của một khoản vay, được biểu thị bằng lãi suất thực tế phải trả. A.P.R. được tiết lộ như một yêu cầu nêu rõ sự thật bởi liên bang trong các quy chế cho vay.

Powered by