Đánh giá là gì?

Từ điển Bất động sản

Đánh giá của chuyên gia hoặc ước tính chất lượng hoặc giá trị của bất động sản vào một ngày nhất định.

Powered by