Appurtenance là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Quyền hoặc đặc quyền là một phần của quyền sở hữu tài sản, chẳng hạn như quyền đi vào đường cao tốc qua đất của người khác. Quyền đối với nguồn nước cũng là một ví dụ.

Powered by