Từ điển Bất động sản

Thế chấp Giả định

Thế chấp, theo các điều khoản của nó, cho phép chủ sở hữu mới tiếp nhận các nghĩa vụ của mình.

Powered by