Thư Tiêu đề Mặt sau là gì?

Từ điển Bất động sản

Còn được gọi là "chứng nhận quyền sở hữu trở lại" trong một số lĩnh vực và "khởi động" trong các lĩnh vực khác. Khi quyền sở hữu trước đây đã được kiểm tra tính đến một ngày nhất định bởi những người kiểm tra đáng tin cậy, các công ty bảo hiểm quyền sở hữu đôi khi sẽ gửi cho những người kiểm tra quyền sở hữu tiếp theo một lá thư nêu rõ điều kiện tình trạng quyền sở hữu tại thời điểm kiểm tra trước đó và cho phép họ bắt đầu lần kiểm tra tiếp theo tính từ ngày kết thúc của lần kiểm tra trước.

Powered by