Từ điển Bất động sản

Thư Xác nhận Quyền sở hữu

Còn được gọi là "giấy chứng nhận quyền sở hữu" trong một số lĩnh vực và "Chứng nhận Ủng hộ Quyền sở hữu" ở những lĩnh vực khác. Khi quyền sở hữu trước đây đã được kiểm tra tính đến một ngày nhất định bởi những người kiểm tra đáng tin cậy, các công ty bảo hiểm quyền sở hữu đôi khi sẽ gửi cho những người kiểm tra quyền sở hữu tiếp theo một lá thư nêu rõ điều kiện tình trạng quyền sở hữu tại thời điểm kiểm tra trước đó và cho phép họ bắt đầu lần kiểm tra tiếp theo tính từ ngày kết thúc của lần kiểm tra trước.

Powered by