Phá sản là gì?

Từ điển Bất động sản

Một thủ tục tố tụng đặc biệt theo luật liên bang, hoặc tại một số tiểu bang, theo đó tài sản của bên nợ được tòa án bảo vệ và có thể được phân chia cho chủ nợ của bên nợ và bên nợ.

Powered by