Từ điển Bất động sản

Người thụ hưởng

(1) Người thụ hưởng lợi ích từ một quỹ tín thác. (2) Ở các tiểu bang mà chứng thư ủy thác thường được sử dụng thay vì thế chấp, người cho vay (người nhận thế chấp) được gọi là người thụ hưởng.

Powered by