Vật cản là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

(1) Báo cáo sơ bộ về tình trạng của quyền sở hữu và cam kết cấp hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu theo cách thức nhất định khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Đôi khi được gọi là "chứng nhận sơ bộ" hoặc "cam kết trước". (2) Một hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu (chủ yếu được sử dụng bởi các nhà đầu tư) yêu cầu giảm phí bảo hiểm cho một hợp đồng tương lai nếu tài sản được bán trong một khoảng thời gian nhất định.

Powered by