Thế chấp Blanket là gì?

Từ điển Bất động sản

Thế chấp hoặc chứng thư ủy thác bao gồm nhiều hơn một lô hoặc thửa bất động sản, và thường là toàn bộ một phân khu. Khi các lô riêng lẻ được bán, thông thường sẽ chuyển nhượng lại một phần khoản thế chấp chung.

Powered by