Từ điển Bất động sản

Hợp đồng Nhận thầu

Thỏa thuận giữa chủ sở hữu hoặc người thuê và nhà thầu xây dựng, đưa ra các điều khoản liên quan đến việc xây dựng cấu trúc được đề xuất.

Powered by