Từ điển Bất động sản

Tạm giảm Lãi suất

Khoản thanh toán cho bên cho vay từ bên bán, bên mua, bên thứ ba hoặc một số tổ hợp của những khoản này, khiến bên cho vay giảm lãi suất trong những năm đầu của khoản vay. Việc mua lại thường là trong một đến năm năm đầu tiên của khoản vay. (Xem thêm: Chứng nhận Thế chấp được Hỗ trợ).

Powered by