Từ điển Bất động sản

Nợ

Tiền mà người này nợ người khác.

Powered by