Chứng thư Tin tưởng là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Giống như một khoản thế chấp, một công cụ bảo đảm theo đó bất động sản được đưa ra đảm bảo cho một khoản nợ. Tuy nhiên, trong một chứng thư ủy thác, có ba bên trong công cụ: người vay, người được ủy thác và người cho vay (hoặc người thụ hưởng). Trong một giao dịch như vậy, người vay chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp của tài sản cho người được ủy thác giữ tài sản đó để bảo đảm cho việc thanh toán khoản nợ cho người cho vay hoặc người thụ hưởng. Nếu người vay trả nợ theo thỏa thuận thì chứng thư ủy thác sẽ vô hiệu. Tuy nhiên, nếu người vay không trả được nợ, người được ủy thác có thể bán tài sản ở một cuộc mua bán công khai, theo các điều khoản của chứng thư ủy thác. Ở hầu hết các khu vực pháp lý nơi chứng thư ủy thác có hiệu lực, người vay phải chịu sự kiện tài sản của mình được bán mà không có lợi ích của thủ tục tố tụng. Một số quốc gia trong những năm gần đây đã bắt đầu coi chứng thư ủy thác như là một khoản thế chấp.

Powered by