Từ điển Bất động sản

Giới hạn Chứng thư

Các giới hạn trong chứng thư đối với một tài sản quy định các mục đích sử dụng nhất định có thể được thực hiện từ tài sản đó hoặc không.

Powered by