Từ điển Bất động sản

Giấy Đòi Trả Tiền

Một tín phiếu không có ngày trả nợ, nhưng đến hạn thanh toán theo yêu cầu của người cho vay.

Powered by