Tiền gửi là gì?

Từ điển Bất động sản

(1) Tiền do người mua đưa ra kèm theo lời đề nghị mua. Cho thấy thành ý. Cũng gọi là kiếm tiền đặt cọc. (2) Tích lũy tài nguyên tự nhiên (dầu, vàng, v.v.) có thể được thu hồi và tiếp thị thương mại.

Powered by