Stamp Tài liệu là gì?

Từ điển Bất động sản

< Quay lại Tra cứu Từ điển

Thuế Tiểu bang, dưới dạng tem, bắt buộc đối với chứng thư và thế chấp khi quyền sở hữu bất động sản chuyển từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác. Số lượng con dấu yêu cầu thay đổi theo từng tiểu bang.

Powered by