Từ điển Bất động sản

Con dấu Chứng thư

Thuế Tiểu bang, dưới dạng tem, bắt buộc đối với chứng thư và thế chấp khi quyền sở hữu bất động sản chuyển từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác. Số lượng con dấu yêu cầu thay đổi theo từng tiểu bang.

Powered by