Từ điển Bất động sản

Di sản của người chồng

Quyền mà người vợ có đối với tài sản của chồng vào thời điểm anh ta qua đời. Không tồn tại ở tất cả các tiểu bang.

Powered by