Từ điển Bất động sản

Điều Khoản Đáo Hạn Khi Bán

Cung cấp một khoản thế chấp hoặc chứng thư ủy thác yêu cầu khoản vay phải được thanh toán toàn bộ nếu tài sản được bán hoặc chuyển nhượng.

Powered by