Từ điển Bất động sản

Quyền sử dụng Trên Đất Người khác

Quyền có lối đi được cấp cho một người hoặc công ty cho phép truy cập hoặc đi qua đất của chủ sở hữu. Một công ty điện lực giành được quyền có lối đi qua một tài sản tư nhân là một ví dụ phổ biến.

Powered by