Từ điển Bất động sản

Nhu cầu Thực tế

Thuật ngữ đủ năng lực có nghĩa là có khả năng thanh toán cũng như mong muốn mua.

Powered by