Từ điển Bất động sản

Quyền Trưng thu

Quyền của chính phủ chiếm dụng tài sản thuộc sở hữu tư nhân cho các mục đích công cộng theo các thủ tục tịch thu sau khi thanh toán giá trị hợp lý cho tài sản đó. Xem Tịch thu.

Powered by