Từ điển Bất động sản

Vốn chủ sở hữu

Giá trị thị trường của bất động sản, trừ đi số tiền thế chấp hiện có.

Powered by