Kiểm tra (Chức danh) là gì?

Từ điển Bất động sản

Nghiên cứu về các dụng cụ liên quan đến một chuỗi tiêu đề để xác định tác dụng và tình trạng của chúng nhằm đưa ra kết luận về tình trạng của tiêu đề.

Powered by