Từ điển Bất động sản

Rà soát (Quyền sở hữu)

Nghiên cứu sự cố của các công cụ đối với một chuỗi quyền sở hữu để xác định hiệu lực và tình trạng quyền sở hữu nhằm đưa ra kết luận về tình hình quyền sở hữu.

Powered by